98% Polaków obawia się o bezpieczeństwo swojego domu

Prawie wszyscy Polacy obawiają się o bezpieczeństwo swojego domu, a w szczególności, że wybuchnie w nim pożar (62%). Być może dlatego niemal połowie z nas zdarza się zostawić klucze swoim sąsiadom lub bliskim, gdy wyjeżdżamy na dłużej. Te obawy nie biorą się znikąd. Ponad 40% rodaków doświadczyło w ciągu ostatnich 5 lat szkody w swojej nieruchomości.

98% Polaków obawia się o zniszczenia lub włamania do swoich domów. Tyle samo z nas deklaruje, że przed dłuższym wyjazdem odpowiednio zabezpiecza swoją nieruchomość. Zdecydowana większość rodaków posiada także polisę mieszkaniową, która chroni ich domy przynajmniej przed pożarem. Eksperci rankomat.pl sprawdzili, jakie są największe obawy, zabezpieczenia i doświadczenia Polaków, które dotyczą bezpieczeństwa ich domów.

Czego boimy się najbardziej?

Polacy najbardziej obawiają się pożaru. Aż 62% z nas deklaruje taką obawę. Na drugim miejscu znalazło się włamanie, a na trzecim wybuch gazu, których obawia się kolejno 48% i 40% rodaków. Najmniej boimy się zaś osunięcia ziemi i uderzenia pojazdu – po 3%. Jeśli jednak przyjrzeć się rodzajowi nieruchomości, to właściciele domów mocniej podkreślają obawę przed huraganami i piorunami, natomiast właściciele mieszkań przed zalaniem.

Wraz z poziomem wykształcenia wzrasta liczba deklaracji związanych z pożarem i kradzieżą. 69% osób z wykształceniem wyższym boi się pożaru i 59% włamania, w przypadku osób
z niepełnym lub podstawowym wykształceniem ta obawa występuje tylko u 46%
w odniesieniu do pożaru i 32% w przypadku włamania. Może to wynikać z poziomu świadomości i najczęstszych zagrożeń, które występują w skupiskach miejskich preferowanych przez tę grupę.

Przezorny zawsze ubezpieczony

Z obawą o swój dom idzie także potrzeba jego ubezpieczenia. 69% Polaków deklaruje, że posiada polisę, która chroni nieruchomość przed pożarami, czyli naszą największą obawą. 58% z nas ubezpiecza się na wypadek kradzieży, a 57% od zalania. Innymi zagrożeniami, przed którymi chronimy się, są: przepięcia, powódź lub ulewne deszcze, dewastacja, upadek drzewa lub masztu. Częściej na polisę decydują się mężczyźni, zwłaszcza w przypadku włamania. 16% mniej kobiet deklarowało tego typu zabezpieczenie.

Mieszkania i domy to najcenniejsza część naszego majątku, często stanowiąca dorobek naszego życia. Pomimo tego, wiele osób nie pamięta o ich ubezpieczeniu – dużo częściej ubezpieczamy nasze samochody, pomimo że ich utrata nie byłaby tak dotkliwa jak utrata dachu nad głową. Tymczasem średnia cena polisy dla domu czy mieszkania jest o ponad połowę niższa niż koszt ubezpieczenia samochodu – komentuje Tomasz Masajło Prezes Zarządu RankomatPrzykre doświadczenia

Obawy przed zagrożeniami nie biorą się znikąd. 41% Polaków przyznaje, że w ciągu ostatnich 5 lat jego nieruchomość doznała szkody. Najczęstszą jej przyczyną było zalanie (18%). Na drugim miejscu znalazła się powódź lub ulewne deszcze (7%), a na trzecim włamanie i przepięcie(6%). Pożar przytrafił się tylko 4% z nas, tak samo jak wybuch gazu i uderzenie pioruna, które także mogą wzniecić płomienie. Jeśli jednak wziąć pod uwagę tylko tych, którzy doświadczyli szkody, to w 44% przypadków było to zalanie, w 17% powódź lub ulewne deszcze, a w 15% włamanie lub przepięcie. Wraz z wielkością miasta wzrasta liczba wskazań doświadczonych szkód, mimo to na wsi powódź miała miejsce 4 razy częściej niż w małych miastach i 3 razy częściej niż w dużych.

Niemal połowa Polaków pozostawia dobytek zaufanym osobom

Prawie 70% rodaków deklaruje, że zdarza im się wrócić do domu, aby sprawdzić, czy zamknęli drzwi, zgasili światło, zakręcili gaz, lub wyłączyli jakieś urządzenie. Przed dłuższym wyjazdem najczęściej sprawdzamy okna i drzwi balkonowe, czy na pewno są zamknięte (73%). Niewiele mniej osób wypina urządzenia z gniazdek (70%). Kolejną czynnością jest zakręcenie zaworu wody (64%). Pozostałymi zabezpieczeniami są: zakręcenie zaworu gazu (56%), zostawienie komuś kluczy(49%), wyłączenie ogrzewania (41%), wyłączenie bezpieczników (25%) i zapalenie światła (9%). Tylko 2% Polaków nie wykonuje żadnej z powyższych czynności. Częściej decydują się na nie mężczyźni. Aż 22% więcej z nich zostawia klucze sąsiadom lub bliskim, aby doglądali mieszkania. 15% więcej także sprawdza zawory, wtyczki, drzwi i okna. 

PIT 11. Zmiany w zeznaniach podatkowych dla młodych ludzi

Sposób sporządzenia informacji PIT-11 w wersji 25, w związku z wejściem w życie przepisów dotyczących tzw. ulgi dla młodych (tj. osób do 26.roku życia) za 2019r.

Nowy wzór informacji PIT–11 (25) , który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r. został odpowiednio zmodyfikowany pod kątem wykazania działań płatnika w zakresie tzw. ulgi dla młodych, obowiązującej w ustawie PIT 1 ) od dnia 1 sierpnia 2019 r. W tym celu przebudowano m.in. część E oraz część G tej informacji. Należy podkreślić, że nie uległa zmianie podstawowa zasada związana ze sporządzaniem informacji PIT–11, tj. odzwierciedlenie działań płatnika w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z wypłatą i dokonywaniem świadczeń na rzecz podatnika. Część E informacji PIT–11 (25) służy do wykazania w poszczególnych wierszach przychodów uzyskanych przez podatnika za jego pośrednictwem, kosztów w wysokości zastosowanej przez płatnika w trakcie roku, a także zaliczki na podatek w kwocie pobranej.

Na potrzeby rozliczenia ulgi dla młodych, ww. dane płatnik wykazuje w wierszach 1 i 5 za okres od 1 stycznia do 31 lipca 2019 r., jak również te przychody (koszty, dochody i pobrane zaliczki), które podatnik uzyskał po dniu 26. urodzin. Wiersz 2 i 6 płatnik wypełnia wówczas, gdy od dnia 1 sierpnia do 31 grudnia 2019 r. pobierał zaliczki na podatek od wypłacanych podatnikowi do ukończenia 26. roku życia przychodów ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych lub umów zlecenia, niezależnie od tego, czy pobieranie zaliczek było spowodowane niezłożeniem przez podatnika oświadczenia,że przychody uzyskane przez niego od 1 sierpnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. będą w całości zwolnione z podatku dochodowego 2 ) , czy też przekroczeniem limitu zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT (wykazywanym w części G informacji). W obu sytuacjach płatnik wypełnia wiersz 2 i/lub 6. Wiersz 8 przeznaczony jest obecnie dla wykazania zasiłków z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakład pracy. Natomiast zaliczki pobrane przez zakład pracy od łącznej kwoty przychodów ze stosunku pracy (i stosunków pokrewnych) i zasiłków z ubezpieczenia społecznego, należy wykazać tylko raz, tj. w wierszu 1 albo w wierszu 8.Składki na ubezpieczenia społeczne należy wykazać odpowiednio w poz. 69,70 i 71 informacji PIT–11 (25) . Przy czym w poz. 70 płatnik wykazuje wyłącznie składki na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w przepisach ustawy PIT, w tym zagraniczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2a ustawy PIT, których podstawę stanowi przychód wymieniony w wierszach 2 i 6 części E. Natomiast w poz. 71 płatnicy wykazują składki na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w przepisach ustawy PIT, których podstawę stanowi przychód zwolniony na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT, wykazany w poz. 86.Odnośnie składek na ubezpieczenie zdrowotne wykazywanych w informacji PIT–11 (25) , należy wskazać, że w poz. 72 – 74 dotyczą składek w wysokości 7,75% podstawy ich wymiaru,
1) Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.).
2) o którym mowa w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych (Dz. U. poz. 1394). także w poz. 74, dla których podstawę wymiaru stanowi przychód zwolniony od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT. W przypadku składek na ubezpieczenie zdrowotne obowiązuje zasada, zgodnie z którą wysokość tej składki jest ograniczana do wysokości zaliczki na podatek dochodowy. Przy wprowadzaniu ulgi dla młodych, zawarto jednocześnie regulację, która ogranicza wysokość płaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne do wysokości „hipotetycznej” zaliczki na podatek, która byłaby płacona, gdyby nie wprowadzono zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT. Sposób obliczenia podlegającej odliczeniu składki (nawet od hipotetycznej zaliczki) pozostał ten sam, a zatem z ograniczeniem do 7,75% podstawy jej wymiaru. W części G płatnik informuje o przychodach zwolnionych od podatku. Nowością są poz. 86, 87 i 88 przeznaczone do wykazania przez płatnika kwot zastosowanego przez niego w 2019 r. zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT na skutek złożonego przez podatnika oświadczenia, że przychody uzyskane przez niego od 1 sierpnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. będą w całości zwolnione z podatku dochodowego. Zatem, jeżeli płatnik w trakcie roku stosował przedmiotowe zwolnienie od podatku, to kwotę tego zwolnienia wykazuje w poz. 86, z rozbiciem na przychód ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych (poz. 87) i przychód z umów zlecenia (poz. 88). Jeśli wypłacona za okres 1.08. – 31.12.2019 r.kwota, od której płatnik nie pobierał zaliczek na podatek nie przekracza limitu wynoszącego 35 636,67 zł, to płatnik wypełnia tylko część G i wyżej wskazane pozycje. Jeżeli natomiast płatnik pobierał zaliczki w związku z niezłożeniem przez podatnika oświadczenia, to wypełnia jedynie część E (przeznaczoną do wykazania dochodów, od których pobierał zaliczki na podatek), bez wypełniania części G (gdyż nie stosował ww. zwolnienia od podatku). W takim przypadku rozliczenie przysługującego podatnikowi zwolnienia nastąpi w zeznaniu podatkowym składanym przez podatnika w terminie do 30 kwietnia 2020 r. Mogą również istnieć przypadki, w których płatnik będzie obowiązany do wypełnienia zarówno części E (wiersze 2 lub 6), jak i G (poz. 86–88).

Przykład 1
Podatnik (23 lata) złożył ww. oświadczenie w październiku 2019 r. i płatnik pobierał zaliczki w sierpniu i wrześniu 2019 r., a następnie w okresie od października do grudnia 2019 r. stosował zwolnienie od podatku. Wówczas w części E (w wierszach 2 lub 6) płatnik wykazuje przychody, koszty i pobrane zaliczki za sierpień i wrzesień 2019 r., a w części G przychód uzyskany od października do grudnia 2019 r.

Przykład 2
Podatnik (23 lata) złożył oświadczenie od sierpnia 2019 r., natomiast w październiku 2019 r. przychód podatnika uzyskany od 1 sierpnia 2019 r. przekroczył limit zwolnienia. Od października 2019 r. płatnik zaczął pobierać zaliczki na podatek. Wówczas w informacji PIT–11 płatnik wykazuje przychód za okres sierpień – wrzesień 2019 r. w części G (poz. 86-88), a w części E (wiersze 2 lub 6) płatnik wykazuje przychody, koszty oraz pobrane zaliczki za październik – grudzień 2019 r.

Generalny Pomiar Ruchu 2020 wystartował. Potrwa sześć dni

Dziś pierwszy dzień Generalnego Pomiaru Ruchu 2020 (GPR) na drogach krajowych całego kraju. Na Podkarpaciu pomiary dokonywane są z wykorzystaniem kamer wideo w 114 punktach. W ciągu całego roku przeprowadzonych zostanie 9 pomiarów dziennych (6 dni w godz. 6.00-22.00) i 6 nocnych (6 nocy w godz. 22.00-6.00).

Metoda i cel

Pomiar wykonywany jest metodą wideorejestracji, w warunkach terenowych jako zapis wideo z późniejszym zliczaniem pojazdów na odpowiednim formularzu pomiarowym. W woj. podkarpackim badanie tą metodą realizowane jest w 114 punktach, na wyznaczonych odcinkach autostrad, dróg ekspresowych oraz drogach krajowych.

Konieczność przeprowadzania pomiarów ruchu drogowego na sieci dróg krajowych wynika z Ustawy o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. z późn. zm. oraz Zarządzenia Nr 12 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie okresowego pomiaru ruchu w 2020 r. na drogach krajowych. Pomiary wykonywane są w oparciu o organizacyjny wykaz odcinków pomiarowych GPR 2020.

Wyniki pomiarów generalnych stanowią podstawę wszelkich działań o charakterze planistycznym, projektowym i strategicznym w odniesieniu do sieci drogowej. Wykorzystywane są również w pracach związanych z zarządzaniem ruchem, analizach środowiskowych, ekonomicznych oraz przy tworzeniu statystyk.

Pomiar co 5 lat

Pomiary generalne prowadzone są na drogach krajowych cyklicznie od roku 1965, w okresach 5-letnich i dostarczają najważniejszych informacji o ruchu drogowym. Ostatni tego typu pomiar odbył się w 2015 roku, a kolejny realizowany jest w tym roku. Podobnie jak wszystkie generalne pomiary od roku 2000, zostanie on wykonany na istniejącej sieci dróg krajowych (w tym także na odcinkach koncesyjnych), z wyjątkiem tych odcinków dróg, które znajdują się w miastach na prawach powiatu i w związku z tym nie są administrowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).

Podstawowe kategorie pojazdów, które będą rejestrowane w GPR 2020

  • Motocykle
  • Samochody osobowe
  • Lekkie samochody ciężarowe (dostawcze)
  • Samochody ciężarowe bez przyczep
  • Samochody ciężarowe z przyczepami lub naczepami
  • Autobusy
  • Ciągniki rolnicze
  • Rowery

Wideorejestracja daje największe efekty

Doświadczenia GDDKiA w zakresie pomiarów ruchu drogowego pokazują, że najlepsze efekty i jakość dają pomiary prowadzone z wykorzystaniem kamer wideo i późniejszym zliczaniem pojazdów zarejestrowanych na nagraniach (tzw. metoda wideorejestracji). Metoda ta zapewnia ogromne możliwości kontroli materiału i pozwala na dokumentację całego pomiaru, a często jest bardziej korzystna cenowo od pomiarów ręcznych lub automatycznych. Dlatego też tegoroczny pomiar przeprowadzany jest głównie z wykorzystaniem kamer wideo.

Wyniki poprzednich GPR

Nowe zasady kontroli. Policja spisze twój licznik w aucie

Zgodnie z nowelizacją przepisów, od 1 stycznia policjanci sprawdzają i spisują stan licznika w kontrolowanych samochodach. Zebrane dane przesyłają do Centralnej Ewidencji Pojazdów. Już w pierwszym tygodniu obowiązywania nowych przepisów, rzeszowscy funkcjonariusze ujawnili ponad 20 przypadków ingerencji we wskazania drogomierza. W myśl artykułu 306a kodeksu karnego jest to przestępstwo ścigane z urzędu, prokuratura wszczyna w takich sprawach śledztwo.

(więcej…)