Strona główna CIEKAWOSTKI Urząd Statystyczny opublikował analizę rynku pracy na Podkarpaciu w 2020r.

Urząd Statystyczny opublikował analizę rynku pracy na Podkarpaciu w 2020r.

0
Reklama

W 2020 roku w województwie podkarpackim zanotowano wzrost ogólnej liczby zarejestrowanych bezrobotnych przy jednoczesnym spadku liczby pracujących i przeciętnego zatrudnienia. Wzrosło natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto.

W województwie podkarpackim liczba pracujących1 w końcu 2020 r. wyniosła 460,1 tys. osób i stanowiła 4,8% ogółu pracujących w kraju. Liczba pracujących w województwie, w porównaniu z poprzednim rokiem, zmniejszyła się o 9,0 tys. osób, tj. o 1,9% (w kraju spadek o 1,3%). Liczba pracujących, w stosunku do 2019 r., zmniejszyła się w osiemnastu powiatach, w tym najbardziej w bieszczadzkim (- 7,1%). Na kolejnym miejscu znalazł się powiat tarnobrzeski (- 4,6%)
i sanocki (- 4,3%). W sześciu powiatach odnotowano wzrost, w tym największy w powiecie rzeszowskim (o 2,0%), następnie w jarosławskim (o 1,3%). Natomiast w powiecie krośnieńskim liczba pracujących pozostała na poziomie z poprzedniego roku.

W 2020 r. przeciętne zatrudnienie w województwie podkarpackim wyniosło 374,1 tys. osób i w porównaniu z poprzednim rokiem zmniejszyło się o 11,0 tys. osób (o 2,9%). W kraju, w sto-sunku do 2019 r., przeciętne zatrudnienie zmniejszyło się o 1,7%. W województwie spadek przeciętnego zatrudnienia odnotowano w 23 powiatach, w tym największy w sanockim (o 8,3%), następnie w Krośnie (o 7,3%) i w Tarnobrzegu (o 6,0%). Natomiast wzrost zanotowano jedynie w 2 powiatach: przemyskim (o 2,4%) i przeworskim (o 1,3%).

Reklama

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w województwie podkarpackim w 2020 r. wy-niosło 4707,81 zł i było o 319,65 zł (tj. o 7,3%) wyższe niż w 2019 r. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w województwie podkarpackim stanowiło 85,2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w kraju, które w 2020 r. wyniosło 5523,32 zł.

W sektorze publicznym przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto ukształtowało się na poziomie 5417,02 zł (przed rokiem 4981,05 zł), a w prywatnym – 4304,22 zł (wobec 4062,13 zł w 2019 r.).
W 2020 r. najwyższe przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto zanotowano w sekcji informacja i komunikacja – 8418,82 zł, a najniższe w sekcji działalność w zakresie usług administrowania i działalności wspierającej – 3034,23 zł.
W miastach na prawach powiatu najwyższe przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto odnotowano w Rzeszowie 5518,24 zł (wzrost o 7,8% w porównaniu z 2019 r.), a najniższe w Kro-śnie 4424,93 zł (wzrost o 4,9%). Spośród pozostałych powiatów województwa podkarpackiego najwyższe wynagrodzenie zaobserwowano w powiecie leskim – 4832,85 zł (wzrost o 8,6% w skali roku), a najniższe w powiecie krośnieńskim – 4050,39 zł (wzrost o 6,8% w odniesieniu do 2019 r.).
We wszystkich podkarpackich powiatach przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wzrosło w porównaniu z poprzednim rokiem, przy czym najwyższy wzrost wystąpił w powiecie łańcuckim (o 11,1%). Wzrost wynagrodzenia powyżej 10,0% zanotowano również w: Przemyślu, powiecie jasielskim, niżańskim i Tarnobrzegu.

W końcu 2020 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa podkarpackiego wyniosła 87,3 tys. osób i była większa od zanotowanej w 2019 r. o 11,9 tys. osób, tj. o 15,7%. Odnotowano również wzrost stopy bezrobocia zarówno w województwie (z 7,9% w 2019 r. do 9,1% w 2020 r.) jak i w Polsce (z 5,2% w 2019 r. do 6,3% w 2020 r.).

W województwie podkarpackim w końcu 2020 r. zanotowano wzrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych w odniesieniu do poprzedniego roku we wszystkich dwudziestu pięciu powiatach, w tym największy w Krośnie (o 36,3%), a najmniejszy w powiecie przeworskim (o 4,5%).
W końcu 2020 r. bez prawa do zasiłku pozostawało 73,4 tys. osób, a ich udział w ogólnej licz-bie zarejestrowanych bezrobotnych wyniósł 84,0% (przed rokiem – 84,4%). Mieszkańcy wsi stanowili 62,1% ogólnej liczby bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy (rok wcześniej – 62,8%).
W województwie podkarpackim, podobnie jak w kraju, w końcu 2020 r. wśród bezrobotnych przeważały kobiety, które stanowiły 52,7% (53,7% w Polsce) ogółu zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy. Liczba bezrobotnych kobiet wyniosła 46,0 tys. i w porównaniu z koń-cem 2019 r. zwiększyła się o 5,8 tys., a ich udział w ogólnej liczbie bezrobotnych zmniejszył się o 0,7 p. proc.
Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. bezrobotni poszukujący pracy ponad rok stanowili 46,4%, a ich udział w ogólnej liczbie bezrobotnych, w odniesieniu do analogicznego okresu 2019 r., zwiększył się o 2,1 p. proc. Osoby pozostające bez pracy do 1 miesiąca stanowiły 7,0% bezrobotnych (rok wcześniej 10,2%), od 1 do 3 miesięcy – 14,2% (17,4%), od 3 do 6 miesięcy – 13,8% (13,9%), natomiast od 6 do 12 miesięcy – 18,5% (w końcu 2019 r. – 14,2%).

W ogólnej liczbie bezrobotnych 14,4% stanowiły osoby dotychczas niepracujące (rok wcześniej 14,7%). Wśród bezrobotnych posiadających staż pracy, największy odsetek stanowiły osoby ze stażem pracy 1-5 lat – 26,5% (26,1%), a następnie ze stażem pracy do 1 roku – 20,1% (w końcu 2019 r. – 20,3%).

Powiatowe urzędy pracy w województwie podkarpackim w ciągu całego 2020 r. miały do dys-pozycji 37,1 tys. ofert pracy, tj. o 31,0% mniej niż rok wcześniej. W końcu roku na 1 ofertę pracy przypadało 69 bezrobotnych (wobec 75 osób w 2019 r.).

Źródło danych GUS

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj
Captcha verification failed!
Ocena użytkownika captcha nie powiodła się. proszę skontaktuj się z nami!