Strona główna RZESZÓW Plebiscyt "Rzeszów bez barier"

Plebiscyt "Rzeszów bez barier"

0
Reklama

Osoby o różnym stopniu i charakterze niepełnosprawności, które mieszkają w Rzeszowie, powinny mieć możliwość powszechnego korzystania z szeroko pojętej przestrzeni miejskiej.
Odpowiedzią na ich potrzeby jest Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2019 – 2023, wyznaczający standardy, idee, i kierunki działań przyświecające polityce włączania tej grupy osób w ogół społeczności lokalnej. Realizacja programu ma na celu stworzenie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym.
Priorytetowy charakter mają te działania, które przeciwdziałają wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych i ich rodzin, sprzyjają włączaniu ich w główny nurt życia społecznego oraz w sposób maksymalnie efektywny aktywizują we wszystkich najważniejszych sferach życia.
Zarówno program, jak i konkretne działania podejmowane w Rzeszowie na rzecz osób niepełnosprawnych będą wynikać wprost z Konwencji ONZ z dnia 13 grudnia 2006 r. o prawach osób niepełnosprawnych, ratyfikowanej przez Polskę w dniu 6 września 2012 r.
Zachęcamy firmy, organizacje pozarządowe oraz osoby indywidualne do wzięcia udziału w Plebiscycie „Rzeszów bez barier”aby promować dobre postawy oraz brak dyskryminacji na wszystkich płaszczyznach. Celem plebiscytu jest tworzenie warunków powszechnej dostępności oraz przeciwdziałanie wykluczeniu osób niepełnosprawnych.
Certyfikat przyznawany będzie w czterech kategoriach:
I. Miejsce dostępne dla wszystkich
II. Innowacyjne działania w zakresie powszechnej dostępności
III. Integracja społeczna
IV. Społeczna odpowiedzialność biznesu
W plebiscycie chodzi zwłaszcza o promocję dobrych postaw i działań podejmowanych przez firmy, instytucje i osoby fizyczne na rzecz dostępności i integracji.
Kandydatury można zgłaszać do 30 września 2019 r., a uroczyste wręczenie certyfikatów odbędzie się 7 listopada na II Kongresie Organizacji Pozarządowych z Rzeszowa.
Wyróżnieni będą mogli posługiwać się certyfikatem oraz będą mogli umieszczać logo „Rzeszów bez barier” na produktach, materiałach promocyjnych i marketingowych.
Warunkiem udziału w plebiscycie jest zgłoszenie kandydatury za pośrednictwem formularza do organizatora Fundacji „Potrafię Pomóc” Oddział w Rzeszowie ul. Piłsudskiego 9, 35-074 Rzeszów
ź: UM Rzeszów

Reklama