Strona główna WIADOMOŚCI Podsumowanie 2022 roku na drogach krajowych Podkarpacia

Podsumowanie 2022 roku na drogach krajowych Podkarpacia

0
Reklama

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie podsumowała inwestycje drogowe w mijającym roku. Przedstawiono także plany na nadchodzący rok.

S19 w województwie podkarpackim

Reklama

W kwietniu tego roku oddaliśmy do ruchu ostatni element szlaku Via Carpatia pomiędzy granicą województw lubelskiego i podkarpackiego a Rzeszowem. To liczący ponad 8 km odcinek Zdziary – Rudnik nad Sanem. Tym samym w woj. podkarpackim kierowcy mają już do dyspozycji prawie 82 kilometry trasy S19.

W kwietniu rozpoczęły się także roboty budowlane na odcinku Rzeszów Południe – Babica. To tutaj już w przyszłym roku rozpoczną się prace przy drążeniu tunelu, który będzie wykonany metodą mechanicznego drążenia przy pomocy maszyny TBM (ang. Tunnel Boring Machine) o długości 112 m, masie 4000 ton i tarczą wiercącą o średnicy 15,2 m!

Na etapie realizacji w systemie Projektuj i buduj jest sześć odcinków S19, tj.:

1.      Babica – Jawornik (długość 11,6 km, wartość umowy na realizację: 1,2 mld zł, wykonawca: Intercor, złożony wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID)), 

2.      Domaradz – Krosno (długość 12,5 km, wartość umowy na realizację: 1,1 mld zł, wykonawca: Mostostal Warszawa, trwa projektowanie – złożenie wniosku o decyzję ZRID w 2023 r.),

3.      Krosno – Miejsce Piastowe (długość 10,3 km, wartość umowy na realizację: 365 mln zł, wykonawca: Aldesa, złożony wniosek o decyzję ZRID),

4.      Miejsce Piastowe – Dukla (długość: 10,09 km, wartość umowy na realizację: 478 mln zł, wykonawca: Strabag, złożony wniosek o decyzję ZRID),

5.      Dukla – Barwinek (długość 18,2 km, wartość umowy na realizację: 1,5 mld zł, wykonawca: Polaqua, trwa projektowanie – złożenie wniosku o decyzję ZRID w 2023 r.),

6.      dobudowa drugiej jezdni Sokołów Małopolski Północ – Jasionka (długość: 13,8 km, wartość umowy na realizację: 272 mln zł, wykonawca: Strabag).

Natomiast na etapie przetargu są dwa odcinki drogi ekspresowej S19:

1.      Jawornik – Lutcza (długość 5,2 km, po otwarciu ofert), 

2.      Lutcza – Domaradz (długość 6,4 km, przed otwarciem ofert). 

Przygotowania do realizacji S74

Na etapie przygotowania jest droga ekspresowa S74 na odcinku Opatów – Nisko o długości ok. 73 km. Opracowane zostało Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (STEŚ) wraz z analizą i weryfikacją wariantów zarekomendowanych na etapie Studium korytarzowego (SK).

21 października 2022 r. został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla tej inwestycji. Jako wariant preferowany wskazano wariant W5 (społeczny) z korektą tego wariantu na odcinku od węzła Pysznica do węzła Kłyżów. DŚU wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Rzeszowie (w uzgodnieniu z RDOŚ w Kielcach) rozstrzygnie jednoznacznie o przebiegu przyszłej drogi ekspresowej S74. Pozwoli również na rozpoczęcie kolejnego etapu przygotowania tej inwestycji do realizacji, czyli opracowanie Koncepcji programowej.

Obwodnice w przygotowaniu

W cyklu realizacji inwestycji drogowej najwięcej czasu pochłania nie sama budowa, ale proces prac przygotowawczych. I właśnie na etapie przygotowania jest osiem nowych inwestycji drogowych, które powstaną w woj. podkarpackim w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic. Są to:

·      obwodnica Kolbuszowej w ciągu DK9 – opracowanie dokumentacji STEŚ-R (Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej, podpisanie umowy: 12 kwietnia 2021 r., wartość: 2 898 029,32 zł, wykonawca: Promost Consulting, termin realizacji: I kwartał 2023 r.)

Obecnie prowadzone są prace mające na celu uszczegółowienie rozwiązań projektowych dla czterech wariantów. Zaprojektowano między innymi jezdnie dodatkowe zapewniające skomunikowanie terenów wzdłuż obwodnicy, ustalono wstępne lokalizacje oraz parametry obiektów inżynierskich. Prowadzone są też prace związane z rozpoznaniem podłoża gruntowego oraz kontynuowana jest inwentaryzacja przyrodnicza. Trwa analiza odwodnienia projektowanej obwodnicy, która obejmuje również rozmieszczenie zbiorników retencyjnych w poszczególnych jej wariantach. Przeprowadzone zostały również badania geofizyczne i hydrogeologiczne. Aktualnie w terenie prowadzone są wiercenia badawcze. W przyszłym roku planowane jest złożenie wniosku o wydanie DŚU.

·        obwodnica Miejsca Piastowego w ciągu DK28 – opracowanie dokumentacji STEŚ-R (podpisanie umowy: 26 kwietnia 2021 r., wartość: 10 688 700 zł, wykonawca: konsorcjum firm MPRB (lider), Mosty Kraków i MP Infra (partnerzy), termin realizacji: II kwartał 2023 r.) 

Po opracowaniu Studium korytarzowego, do dalszych prac projektowych zarekomendowano cztery warianty przebiegu przyszłej obwodnicy. Aktualnie wykonawca m.in. prowadzi inwentaryzację przyrodniczą i projektuje jezdnie dodatkowe komunikujące nieruchomości zlokalizowane po obu stronach obwodnicy. Lokalizowane są zbiorniki retencyjne dla odprowadzania wód opadowych i roztopowych oraz uszczegóławiane są rozwiązania projektowe obiektów inżynierskich. W zakresie rozpoznania gruntu przeprowadzono badania geofizyczne dla każdego z wariantów. Ponadto wykonywane są odwierty badawcze na potrzeby opracowania dokumentacji hydrogeologicznej oraz Studium geologiczno-inżynierskiego.

Po zakończeniu tego etapu prac projektowych, zostanie wskazany wariant, dla którego wystąpimy z wnioskiem o wydanie DŚU. Wariant ten zostanie wybrany na podstawie wyników analizy wielokryterialnej, uwzględniającej kryteria społeczne, środowiskowe, ekonomiczne i techniczne. Po uzyskaniu DŚU, w sposób ostateczny zostanie określony przebieg przyszłej obwodnicy Miejsca Piastowego.

·        obwodnica Przemyśla w ciągu DK28/DK77 – opracowanie dokumentacji STEŚ-R (podpisanie umowy: 26 kwietnia 2021 r., wartość: 12 656 700 zł, wykonawca: konsorcjum firm MPRB (lider), Mosty Kraków i MP Infra (partnerzy), termin realizacji: II kwartał 2023 r.) 

Po opracowaniu Studium korytarzowego, do dalszych prac projektowych zarekomendowano cztery warianty przebiegu przyszłej obwodnicy. W zakresie rozpoznania gruntu przeprowadzono badania geofizyczne, a w trakcie wykonywania są odwierty na potrzeby dokumentacji hydrogeologicznej oraz Studium geologiczno-inżynierskiego. Prowadzona jest również inwentaryzacja przyrodnicza. Po zakończeniu tego etapu prac, przy uwzględnieniu wszelkich analiz i wskaźników, zostanie wskazany wariant, dla którego wystąpimy z wnioskiem o wydanie DŚU. Po uzyskaniu tej decyzji, w sposób ostateczny zostanie określony przebieg przyszłej obwodnicy Przemyśla.

·        obwodnica Nowej Dęby w ciągu DK9 – opracowanie dokumentacji STEŚ-R (podpisanie umowy: 12 lipca 2021 r., wartość: 2 173 262,40 zł, wykonawca: Wrocławskie Biuro Projektów Drosystem, termin realizacji: II kwartał 2023 r.)

Po opracowaniu Studium korytarzowego, do dalszych prac projektowych zarekomendowano cztery warianty przebiegu przyszłej obwodnicy. Wykonawca m.in. zaprojektował dodatkowe jezdnie komunikujące tereny po obu stronach obwodnicy, wstępne położenie zbiorników retencyjnych dla odprowadzenia wód opadowych i roztopowych. Wskazane zostały także lokalizacje obiektów inżynierskich, takich jak wiadukty, mosty i przejścia dla zwierząt. Aktualnie trwa inwentaryzacja przyrodnicza, której wyniki posłużą do przygotowania wniosku o wydanie DŚU. W zakresie rozpoznania gruntu, przeprowadzono badania geofizyczne terenów, przez które przebiegają korytarze wybranych wariantów. W trakcie realizacji są też badania hydrogeologiczne w terenie. Rozpoczęto odwierty badawcze.

W przyszłym roku zostanie wskazany wariant, dla którego wystąpimy z wnioskiem o wydanie DŚU. Wariant ten zostanie wybrany na podstawie wyników analizy wielokryterialnej uwzględniającej kryteria społeczne, środowiskowe, ekonomiczne i techniczne. Dopiero po jej uzyskaniu, w sposób ostateczny zostanie określony przebieg przyszłej obwodnicy Nowej Dęby.

·        obwodnica Sanoka w ciągu DK84 (II etap) – opracowanie Koncepcji programowej (podpisanie umowy: 23 sierpnia 2021 r., wartość: 1 484 347,40 zł, wykonawca: Sweco Polska, termin realizacji: II kwartał 2023 r.). 

Dla inwestycji została już wydana DŚU, która ustaliła wariant przebiegu obwodnicy. W 2015 roku decyzja środowiskowa stała się ostateczna W związku z wnioskami lokalnej społeczności, przygotowywany jest obecnie aneks do umowy, który pozwoli na opracowanie dodatkowego wariantu społecznego. Po opracowaniu i przeanalizowaniu wariantów zostanie podjęta decyzja o ostatecznym wyborze przebiegu obwodnicy.

·        obwodnica Jasła w ciągu DK73 – opracowanie Koncepcji programowej (podpisanie umowy: 28 grudnia 2021 r., wartość: 6 649 084,80 zł, wykonawca: Promost Consulting, termin realizacji: II kwartał 2023 r.)

30 czerwca 2022 r. wydana została DŚU dla tej inwestycji. Aktualnie trwają prace projektowe. Wykonane zostały pomiary ruchu, na podstawie których opracowana została analiza i prognoza ruchu. Zakończono badania geofizyczne. Już niedługo rozpoczną się odwierty.

·        obwodnica Brzostku i Kołaczyc w ciągu DK73 – opracowanie Koncepcji programowej (podpisanie umowy: 28 lutego 2022 r., wartość: 6 986 400 zł, wykonawca: MPRB, termin realizacji: III kwartał 2023 r.)

30 czerwca 2022 r. wydana została DŚU dla tego zadania. Opracowana została mapa do celów projektowych, analiza i prognoza ruchu oraz wykonane zostały badania geofizyczne. Aktualnie trwają prace nad analizą zagrożenia powodziowego oraz przygotowania do wierceń w terenie, a także badań laboratoryjnych.

·        obwodnica Pilzna w ciągu DK73 – opracowanie Koncepcji programowej (podpisanie umowy: 9 marca 2022 r., wartość: 1 502 175,63 zł, wykonawca: Pracownia Inżynierska KLOTOIDA, termin realizacji: II kwartał 2023 r.)

30 czerwca 2022 r. wydana została DŚU dla tej inwestycji. Opracowana została mapa do celów projektowych, analiza i prognoza ruchu oraz wykonane zostały badania geofizyczne. Wykonana została także analiza zagrożenia powodziowego. Aktualnie trwają przygotowania do wykonania wierceń w terenie oraz badań laboratoryjnych.

Inne duże zadania drogowe

W bieżącym roku zakończyliśmy rozbudowę 7-kilometrowego odcinka DK28 między Przemyślem a Medyką (granica państwa). Inwestycja polegała na rozbudowie drogi krajowej do dwóch pasów w każdym kierunku. Prawa jezdnia przy dojeździe do granicy w kierunku Ukrainy, na długości 0,5 km, została rozszerzona do pięciu pasów dla pojazdów oczekujących na odprawę graniczną.

Na odcinku objętym rozbudową, nawierzchnia została wzmocniona do nośności 11,5 t/oś, skrzyżowania zostały rozbudowane z zastosowaniem dodatkowych pasów dla relacji skrętnych. Wybudowano i przebudowano także chodniki i ciągi pieszo-rowerowe, zatoki autobusowe, dodatkowe jezdnie i zjazdy umożliwiające dostęp do terenów zlokalizowanych przy drodze, a także miejsca do ważenia i kontroli pojazdów. Wykonawcą prac była Eurovia Polska. Wartość umowy to ponad 99 mln zł.

Na etapie przygotowania jest rozbudowa DK73 Pilzno – Brzostek. Ten odcinek drogi krajowej, o długości ok. 9,3 km, zlokalizowany jest pomiędzy końcem obwodnicy Pilzna, a początkiem obwodnicy Brzostku i Kołaczyc.

30 czerwca 2022 r. wydana została decyzja środowiskowa dla tej inwestycji. Obecnie trwa postępowanie przetargowe na opracowanie Koncepcji programowej z pełnym rozpoznaniem geologicznym. Jesteśmy przed wyborem najkorzystniejszej oferty. Podpisanie umowy z wykonawcą zaplanowano na I kwartał 2023 r.

Remonty dróg, zadania mostowe, budowa chodników 

Mijający już rok to na Podkarpaciu także realizacja mniejszych, ale nie mniej ważnych zadań, takich jak budowa chodników, przebudowa skrzyżowań, remonty mostów czy istniejących odcinków dróg. Zdecydowanie poprawiają one komfort jazdy, warunki życia mieszkańców oraz pełnią ważne funkcje zarówno dla lokalnych społeczności, jak i dla ruchu tranzytowego. 

W tym roku zakończyliśmy realizację zadań drogowych, mostowych oraz tych z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD), na łączną wartość 30,5 mln zł. Są w tym m.in.:    

– doświetlenie 12 przejść dla pieszych na DK19, DK73 i DK94,

– budowa chodnika oraz przejścia dla pieszych w ciągu DK9 w m. Komorów (dł. 0,9 km, wartość: 1,3 mln zł),

 – przebudowa skrzyżowania w ciągu DK77 w m. Skołoszów (dł. 0,3 km, wartość: 965 tys. zł),

– budowa chodnika w ciągu DK94 w m. Trzciana (dł. 0,5 km, wartość: 925 tys. zł),

– budowa chodnika w ciągu DK77 w m. Ruda Łańcucka (dł. 0,3 km, wartość: 495 tys. zł),

– budowa chodnika oraz przejścia dla pieszych w ciągu DK9 w m. Kupno i Widełka (dł. 2,1 km, wartość: 1,9 mln zł),

– budowa kładki wraz z chodnikiem nad potokiem Malinianka w ciągu DK77 w m. Jelna (wartość: ok. 717 tys. zł),

– budowa mostu przez potok Rudawka w ciągu DK28 w m. Bircza (wartość: 3,8 mln zł),

– budowa przepustu w ciągu DK28 w m. Besko (wartość: 1,6 mln zł),

– budowa przepustu w ciągu DK94 w m. Tuczempy (wartość: 2,7 mln zł),

– budowa przepustu w m. Lipowica w ciągu DK19 (wartość: 3,1 mln zł),

– budowa przepustu w m. Tarnogóra w ciągu DK77 (wartość: 2 mln zł),

– budowa przepustu w m. Tylawa w ciągu DK19 (wartość: 1,9 mln zł),

– remont wiaduktu nad DK94 w m. Mirocin (wartość: 1,8 mln zł),

– naprawa i wymiana łożysk na obiektach inżynierskich w ciągu A4 na odcinku Rzeszów – Jarosław (wartość: 2 mln zł),

– remont mostu w m. Miejsce Piastowe w ciągu DK19 (wartość: 1,4 mln zł),

– remont wiadukt nad linią kolejową w m. Jasło w ciągu DK28 (wartość: 2,3 mln zł),

– remont przepustu w m. Iskrzynia w ciągu DK19 (wartość: 860 tys. zł).

W przyszłym roku kontynuowane będą zadania rozpoczęte w roku bieżącym, których wartość przekracza 73 mln zł. Będą to:  

– doświetlenie 34 przejść dla pieszych na DK28 i DK77,

– budowa mostu przez potok Budzianka w m. Bukowa w ciągu DK73 (wartość: 4,2 mln zł),

– budowa mostu przez potok Słony w m. Brzostek w ciągu DK73 (wartość: 4,6 mln zł),

– rozbudowa i przebudowa DK84 na odcinku Sanok – Zagórz (dł. 4,3 km, wartość: 24,7 mln zł),

– wykonanie chodnika, dwóch przejść dla pieszych oraz budowa i przebudowa zatok autobusowych w ciągu DK77 w m. Kopki (dł. 2 km, wartość: 3 mln zł),

– rozbudowa skrzyżowania w m. Nowa Sarzyna w ciągu DK77 (dł. 0,6 km, wartość: 5,4 mln zł),

– zaprojektowanie i budowa chodnika w ciągu DK9 na odcinku Zarębki – Kolbuszowa (dł. 2,8 km, wartość: 3,9 mln zł),

– zaprojektowanie i budowa chodnika z odwodnieniem w ciągu DK94 w m. Ropczyce (dł. 2 km, wartość: 3,8 mln zł),

– zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy i przebudowy skrzyżowania na rondo w ciągu DK94 w m. Krzemienica (dł. 2 km, wartość: 7,8 mln zł),

– zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy i przebudowy skrzyżowania w ciągu DK77 w m. Trześń oraz chodnika z odwodnieniem na odcinku Trześń – Gorzyce (dł. 2,9 km, wartość: 8 mln zł),

– zaprojektowanie i wykonanie likwidacji osuwiska wraz ze wzmocnieniem nawierzchni DK73 w m. Bukowa (wartość: 4 mln zł).

Ponadto planujemy rozpoczęcie takich inwestycji jak: 

– zaprojektowanie i budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu DK19 w m. Lutcza (dł. 4,3 km),

– budowa ekranów akustycznych w ciągu DK84 na odcinku Sanok – Zagórz (dł. 3,3 km),

– doświetlenie 200 przejść dla pieszych na DK9, DK28, DK77, DK84 i DK94,

– wykonanie przejść dla pieszych wraz z ich dojściami i doświetleniem na DK77 w m. Rudnik nad Sanem oraz na DK94 w m. Duńkowiczki,

– wykonanie dojść do przejść dla pieszych wraz z doświetleniem przejść na DK28 w m. Jaszczew i na DK94 w m. Piaski, Krasne, Nagawczyna i Tuczempy,

– remont mostu przez rz. Jasiołka w m. Zboiska w ciągu DK19,

– remont wiaduktu nad DK94 w m. Skołoszów,

– remont kładki nad rz. Mleczka w m. Przeworsk w ciągu DK94,

– remont wiaduktu nad linią kolejową Kraków – Medyka w m. Radymno w ciągu DK94,

– remont kładki nad rz. Dulcza w m. Pilzno w ciągu DK73,

– budowa przepustu w ciągu DK28 w m. Śliwnica,

– budowa mostu przez potok (bez nazwy) w ciągu DK28 w m. Bircza,

– budowa mostu przez potok Dobrzanka w ciągu DK28 w m. Bircza,

– budowa mostu przez potok Flora w ciągu DK28 w m. Klimkówka,

– zaprojektowanie i budowa chodnika z odwodnieniem w ciągu DK19 w m. Lipowica (dł. 0,4 km),

– zaprojektowanie i budowa chodnika w ciągu DK28 w m. Besko (dł. 0,1 km),

– zaprojektowanie i budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu DK28 w m. Pisarowce (dł. 0,5 km),

– zaprojektowanie i budowa chodnika w ciągu DK77 w m. Chałupki (dł. 0,2 km),

– zaprojektowanie i budowa ścieżki pieszo-rowerowej na DK94 w m. Mirocin (dł. 0,3 km),

– zaprojektowanie i budowa chodnika wraz z odwodnieniem na odc. DK19 Połomia – Niebylec (2 szt. przejść dla pieszych, chodnik dł. 4,8 km).

Reklama
Poprzedni artykułIMGW ostrzega: Silny wiatr na południu regionu
Następny artykułSą miejsca pracy dla chętnych w podkarpackiej KAS

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj
Captcha verification failed!
Ocena użytkownika captcha nie powiodła się. proszę skontaktuj się z nami!