Strona główna JAROSŁAW Umowa na rozbudowę krajowej 77 podpisana

Umowa na rozbudowę krajowej 77 podpisana

0
Reklama

Przed weekendem podpisane zostały umowy na rozbudowę drogi krajowej nr 77 na odcinku Gorzyce – Wólka Pełkińska – Pełkinie. Przebudowę ok. 8,5-kilometrowego odcinka Wólka Pełkińska – Gorzyce zrealizuje Eurovia Polska S.A. za kwotę 27,1 mln zł, a roboty na ponad 2-kilometrowym odcinku DK77 zaprojektuje i wykona Konsorcjum: PBI Infrastruktura S.A./PBI WMB Sp. z o.o. za kwotę 19,3 mln zł.

Rozbudowa drogi  krajowej nr 77 na odcinku Gorzyce – Wólka Pełkińska – Pełkinie została podzielona na części realizacyjne:

Reklama

Część 1 – Przebudowa drogi krajowej nr 77 Wólka Pełkińska – Gorzyce o dł. 8,5 km (w km 117,60 – 126,08)

Wykonawca: EUROVIA POLSKA S.A.

Wartość: 27 140 006,89 PLN

Zamówienie obejmuje w szczególności:

– przebudowę drogi w tym (roboty rozbiórkowe, roboty zimne, podbudowy, nawierzchnie, elementy ulic, zieleń drogowa)

– przebudowę/remont istniejącego odwodnienia drogi

– przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury podziemnej i nadziemnej

– zabezpieczenie kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury podziemnej

– wykonanie oznakowania pionowego, poziomego oraz urządzeń BRD

– budowę kanału technologicznego

Przebudowa tego odcinka zakończy się w ciągu 16 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca).

Część 2 – Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 77 w km: 122+616 – 123+623; 123+900 – 124+256; 124+909 – 125+614.

Wykonawca: Konsorcjum: PBI Infrastruktura S.A./PBI WMB Sp. z o.o.

Wartość: 19 338 841,97 PLN

Zamówienie obejmuje w szczególności:

– opracowanie koncepcji projektowej;

– uzyskanie warunków technicznych dla zabezpieczenia istniejących sieci kolidujących z projektowaną rozbudową dróg;

– opracowanie Projektu budowlanego dla rozbudowy odcinka drogi krajowej;

– uzyskanie wymaganych prawem opinii, uzgodnień, decyzji oraz zezwoleń;

– opracowanie dokumentacji projektowej – projekty wykonawcze, wielobranżowe;

– wykonanie robót budowlanych:

 • odtworzenie trasy i punktów wysokościowych,
 • roboty rozbiórkowe,
 • roboty ziemne (wykopy, nasypy),
 • odwodnienie korpusu drogowego,
 • wykonanie frezowania nawierzchni,
 • wykonanie podbudów,
 • wykonanie nawierzchni,
 • prace wykończeniowe,
 • wykonanie oznakowania dróg i urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
 • wykonanie elementów ulic,
 • przebudowa (zabezpieczenie) kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej;
 • budowa kanału technologicznego;
 • zieleń drogowa;

– pełnienie nadzoru autorskiego.

Prace w ramach tej umowy Wykonawca zakończy w ciągu 23 miesięcy od daty zawarcia umowy, z czego w ciągu 3 miesięcy od daty podpisania umowy opracuje koncepcję programową, a następnie zaprojektuje (opracuje projekt budowlany, uzyska decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i opracuje projekt wykonawczy) oraz zrealizuje roboty budowlane.

Reklama