Strona główna WIADOMOŚCI „Zimowe" obowiązki właścicieli posesji

„Zimowe" obowiązki właścicieli posesji

0
Reklama

Właściciel nieruchomości ma obowiązek usuwania śniegu i lodu z chodnika, który położony jest wzdłuż jego nieruchomości. W przeciwnym razie grozi mu grzywna. Musi odśnieżyć i zlikwidować lód również z bramy i podwórza swojej posesji, a także usunąć sople i zwały śniegu z dachu budynku i zabudowań gospodarczych znajdujących się na jego terenie. 

Zima to obciążenie nie tylko dla służb miejskich, ale także dla właścicieli nieruchomości odpowiedzialnych za odśnieżanie swoich nieruchomości oraz przylegających do nich chodników.  

Obowiązki właścicieli

Obowiązek odśnieżania nakłada na właścicieli ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dotyczy ona również współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, jednostki organizacyjne, a także zarządców i innych użytkowników nieruchomości oraz innych podmiotów, które nią władają. 

Reklama

Zgodnie z ustawą „właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie porządku i czystości przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych„. 

Odgarnięty śnieg musi być składowany w miejscu, w którym nie powodowałby zakłóceń w ruchu pieszych i samochodów.

Właściciele odpowiadają za wypadki na posesji

Za skutki wypadków, które będą spowodowane nieuprzątniętym chodnikiem albo zwisającymi z dachu soplami lodu odpowiedzialny jest właściciel. W przypadku uszczerbku na zdrowiu wskutek poślizgnięcia się i upadku pieszego na śliskiej/zaśnieżonej nawierzchni, poszkodowany ma prawo zwrócić się do właściciela posesji o stosowne odszkodowanie. 

Wyjątki

Właściciel nieruchomości nie musi odśnieżać chodnika wówczas, gdy nie przylega on bezpośrednio do nieruchomości, lecz dzieli go od niej pas trawnika. Wtedy obowiązek usuwania z niego śniegu ciąży na gminie. Jeżeli na chodniku znajduje się przystanek komunikacyjny, płatny postój albo miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów, to wówczas obowiązek uprzątnięcia ich ciąży na firmach, które je użytkują. 

Reklama