Strona główna WIADOMOŚCI Stypendia dla uczniów gimnazjów i liceów

Stypendia dla uczniów gimnazjów i liceów

0
Reklama

Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił nabór wniosków o stypendia dla najlepszych uczniów gimnazjów i liceów.

Termin do zgłaszania wniosków upływa 25 września.  Wnioski o przyznanie stypendium wypełnione za pomocą udostępnionej aplikacji informatycznej wraz z załącznikami należy składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4,  lub listownie (za pośrednictwem poczty, kuriera, itp.) wysyłając na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie,
Departament Edukacji, Nauki i Sportu
al. Łukasza Cieplińskiego 4,
35-010 Rzeszów
W rozwinięciu warunki uzyskania stypendium.

 1. Stypendium może otrzymać uczeń/uczennica który/a spełnia wszystkie kryteria obowiązkowe i przynajmniej jedno z kryterium dodatkowego:

1) kryteria obowiązkowe:

Reklama
 1. złożenie wniosku,
 2. stałe zamieszkiwanie na terenie województwa podkarpackiego lub uczęszczanie do szkoły, której siedziba znajduje się na terenie województwa podkarpackiego,
 3. nieuzyskiwanie w roku szkolnym 2017/2018 innego stypendium na cele edukacyjne, finansowanego ze środków unijnych,
 4. średnia ocen z wszystkich przedmiotów na poziomie nie niższym niż 5,00 obliczona w oparciu o świadectwo szkolne z roku szkolnego 2016/2017, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrągleń,
 5. średnia ocen z: 3 wybranych przedmiotów (z grupy przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych lub matematyki) na poziomie nie niższym niż 5,00 obliczona w oparciu o świadectwo szkolne z roku szkolnego 2016/2017, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrągleń,
 6. dochód w rodzinie ucznia przypadający na jednego członka rodziny, z roku kalendarzowego poprzedzającego rok szkolny, na który przyznawane będzie stypendium (tj. rok 2016), nieprzekraczający dwukrotności progu określonego w Ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1518
  z późn. zm.), zwaną dalej Ustawą o świadczeniach rodzinnych (2 x 674 zł = 1348 zł), natomiast w sytuacji, gdy członkiem rodziny ucznia ubiegającego się o stypendium jest dziecko w wieku do ukończenia 16 roku życia, legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (definicja dziecka niepełnosprawnego zgodna z art. 3 pkt 9 Ustawy), dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie może przekraczać 1528 zł (2 x 764 zł). Dochód na jednego członka rodziny przekraczający odpowiednio kwoty 1348 zł i 1528 zł uniemożliwia otrzymanie stypendium. Zastrzega się, że w przypadku posiadania przez rodzinę ucznia gospodarstwa rolnego, dochód rodziny z tego tytułu ustalony zostanie na podstawie przeciętnej liczby hektarów przeliczeniowych znajdujących się w posiadaniu rodziny zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych
  z 1 ha przeliczeniowego w 2015 r.
 7. osiągnięcie wymaganego wyniku ze sprawdzianu zewnętrznego lub egzaminu gimnazjalnego:
 • co najmniej 150% łącznie z matematyki i języka obcego ze sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej (dotyczy uczniów szkół gimnazjalnych),
 • co najmniej 150% łącznie z zakresu matematyki i języka obcego nowożytnego zdanego na poziomie podstawowym, lub rozszerzonym, albo co najmniej 150% łącznie
  z zakresu przedmiotów przyrodniczych i języka obcego nowożytnego zdanego na poziomie podstawowym, lub rozszerzonym (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych),opracowany

8.Indywidualny Plan Rozwoju, tj. zindywidualizowany program rozwoju edukacyjnego ucznia szczególnie        uzdolnionego, opracowany do realizacji w roku szkolnym 2017/2018.

 • kryteria dodatkowe:
 1. szczególne osiągnięcia edukacyjne[1] w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych lub matematyki,
 2. inne osiągnięcia edukacyjne[2] w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych lub matematyki.

[1] Szczególne osiągnięcia edukacyjne – osiągnięcia edukacyjne ucznia w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych lub matematyki uzyskane w ciągu trzech lat szkolnych – bezpośrednio poprzedzających rok, na który przyznawane jest stypendium, wysokie wyniki w konkursach, olimpiadach i turniejach z ww. przedmiotów, organizowanych na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 Nr 13 poz. 125 z późn. zm.), a w szczególności:

 • uzyskanie tytułu laureata lub finalisty konkursu, olimpiady lub turnieju;
 • uczestnictwo, odpowiednio, w II i III stopniu konkursu, olimpiady lub turnieju.

[2] Inne osiągnięcia edukacyjne – osiągnięcia edukacyjne ucznia za ostatnie 3 lata szkolne poprzedzające rok, na który przyznawane jest stypendium w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych,  nie zaliczane do szczególnych osiągnieć edukacyjnych
Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie:
www.podkarpackie.edu.pl ® Szkolnictwo ogólne lub www.edukacja.wrotapodkarpackie.pl, zakładka Stypendia unijne dla uczniów- ® Szkolnictwo ogólne ® start.
Dodatkowo, informacje można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Departament Edukacji, Nauki i Sportu ul. Lisa Kuli 13, pokój
nr 26, telefon:, (17) 747 59 42, (17) 747 59 41, (17) 747 59 43, (17) 747 59 30 adres
e-mail:dek@podkarpackie.pl.

Reklama