Strona główna RZESZÓW Rzeszów: Spotkanie w Urzędzie Wojewódzkim ws. Res-Drobu

Rzeszów: Spotkanie w Urzędzie Wojewódzkim ws. Res-Drobu

0
Reklama

W dniu 19 lipca 2018 r. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyło się spotkanie, które dotyczyło zagadnień związanych z uciążliwościami powodowanymi przez Rzeszowskie Zakłady Drobiarskie Res-Drob Sp.z o.o. w Rzeszowie.


Zostało ono zrealizowane w związku z prośbą, która wpłynęła do wojewody podkarpackiego Ewy Leniart od prezydenta Rzeszowa Tadeusza Ferenca. Na dzisiejszym spotkaniu wojewodę reprezentowała wicewojewoda podkarpacki Lucyna Podhalicz. W spotkaniu uczestniczyli także prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc, wiceprezydent Rzeszowa Andrzej Gutkowski, przedstawiciele Wydziału Środowiska i Rolnictwa Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowej Wojewódzkiej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Weterynarii, Powiatowej Inspekcji Nadzoru Budowlanego oraz strony społecznej.

Mieszkańcy również uczestniczyli

W trakcie przedmiotowego spotkania przedstawiciele mieszkańców przedstawili swoje stanowisko dotyczące pojawiających się negatywnych oddziaływań ze strony wspomnianego zakładu, związanych w szczególności z uciążliwościami odorowymi i hałasem. Zwrócili się również o podjęcie przez odpowiednie organy administracji publicznej działań, które w konsekwencji doprowadzą do wyeliminowania tych uciążliwości.

Reklama

Problem coraz większy od 2015 r.

W roku 2015 w wyniku zmiany pozwolenia zintegrowanego udzielonego Rzeszowskim Zakładom Drobiarskim Res-Drob Sp. z o.o. przez Prezydenta Miasta Rzeszowa – zwiększeniu uległa maksymalna zdolność produkcyjna zakładu, co mogło wpłynąć na zwiększenia uciążliwości odczuwanych przez mieszkańców. Prezydent Tadeusz Ferenc poinformował na spotkaniu o zmianie przedmiotowej decyzji. Jej konsekwencją ma być ograniczenie maksymalnej zdolności produkcyjnej tej instalacji.
Problem pojawiających się znacznych uciążliwości ze strony tego zakładu był zgłaszany Wojewodzie Podkarpackiemu już w 2017 r. i w sierpniu tego roku odbyło się pierwsze spotkanie Wicewojewody Podkarpackiego z przedstawicielami Rady Osiedla „Tysiąclecia” w Rzeszowie. Należy zauważyć, że Wojewoda działający jako organ administracji publicznej nie posiada stosownych kompetencji w tym zakresie, w szczególności w zakresie wykonywania kontroli zgodności prowadzonej działalności z warunkami określonymi w udzielonym decyzją Prezydenta Miasta Rzeszowa pozwoleniu zintegrowanym. Mając jednak na uwadze wagę przedmiotowego problemu zorganizowane zostało przez Wojewodę szereg spotkań roboczych zarówno ze stroną społeczną (przedstawicielami Rady Osiedla) jak również z przedstawicielami administracji zespolonej w województwie. Wojewoda Podkarpacki zobowiązała kierowników stosownych Inspekcji do podjęcia w ramach posiadanych kompetencji działań kontrolnych, które pozwolą ustalić faktyczne negatywne oddziaływanie instalacji oraz umożliwią jej ograniczenie.

Interwencje służb ochrony środowiska

W wyniku podjętych działań administracji zespolonej, w szczególności Inspekcji Ochrony Środowiska, Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Nadzoru Budowlanego oraz Inspekcji Weterynaryjnej stwierdzone zostało szereg nieprawidłowości, które prowadziły do nałożenia przewidzianych prawem kar finansowych jak również nałożenia obowiązków dotyczących doprowadzenia do stanu zgodnego z prawem czy wykonania na koszt właściciela zakładu stosownych ekspertyz. Część z tych postępowań jest nadal w toku. Z uwagi na charakter tych nieprawidłowości na dzień dzisiejszy nie było jednak podstaw do podjęcia decyzji o wstrzymaniu użytkowania przedmiotowej instalacji. Należy zauważyć, że organem właściwym z zakresie wykonywania kontroli przestrzegania warunków wydanego przez siebie pozwolenia zintegrowanego jest również Prezydent Miasta Rzeszowa. Zadaniem tego organu jest także ustalenie takich warunków prowadzenia instalacji, których dotrzymanie zagwarantuje, że instalacja nie będzie  powodowała negatywnego oddziaływania.

Wojewoda pomoże mieszkańcom

Ze względu na wagę przedmiotowego problemu, dotykającego bezpośrednio szerokiego grona mieszkańców Rzeszowa, Wicewojewoda zadeklarowała dalszą współpracę zarówno ze stroną społeczną, jak i Prezydentem Miasta Rzeszowa oraz zobowiązała właściwe inspekcje do bezwzględnego i natychmiastowego reagowania na zgłaszane przez mieszkańców nieprawidłowości. Przedstawiciele strony społecznej poinformowani zostali również o możliwości bezpośredniego zgłaszania konkretnych sytuacji do odpowiednich inspekcji. Wicewojewoda poprosiła również Prezydenta o niezwłoczne przekazanie wydanej przez niego decyzji zmieniającej posiadane przez Rzeszowskie Zakłady Drobiarskie „Res-Drob” Sp., z o.o. w Rzeszowie pozwolenie zintegrowane, celem umożliwienia podjęcia ewentualnych dalszych procedur kontrolnych uwzględniających nowe warunki prowadzenia instalacji. Zapowiedziała również ciągłe monitorowanie działań administracji zespolonej w tym zakresie oraz podjęcie rozmów z właścicielem Zakładu.

źr. PUW Rzeszów
Reklama