Strona główna RZESZÓW Rzeszów: Rozpoczęła się II tura mediacji w szpitalu "Na górce"

Rzeszów: Rozpoczęła się II tura mediacji w szpitalu "Na górce"

0
Reklama

Zarząd województwa jest otwarty na pozytywne zakończenie tych mediacji. Jesteśmy też gotowi do zwiększenia kwoty, która nas podzieliła – powiedział podczas briefingu prasowego marszałek Władysław Ortyl. 18 lipca rozpoczyna się druga tura mediacji z pracownikami medycznymi Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie.


Podczas briefingu marszałek Władysław Ortyl przedstawił również propozycję utworzenia Zespołu Monitorowania Szpitala, odniósł się także do postulatów zwiększenia zatrudnienia pielęgniarek. Poniżej zamieszczamy oświadczenie zarządu województwa, które zawiera wszystkie kwestie poruszone podczas briefingu.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO DOTYCZĄCE DRUGIEJ TURY MEDIACJI W SPORZE ZBIOROWYM W KLINICZNYM SZPITALU WOJEWÓDZKIM NR 2 IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIE

Pierwsza tura mediacji w ramach trwającego sporu zbiorowego Związków Zawodowych z Dyrekcją Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie odbyła się 12 lipca. Poza stronami sporu bierze w nich udział mediator wyznaczony przez Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz przedstawiciele Zarządu Województwa Podkarpackiego w osobach Marszałka Województwa Władysława Ortyla i Członka Zarządu Województwa Stanisława Kruczka.
W związku z brakiem porozumienia stron sporu w pierwszej turze, wyznaczono termin drugiej tury mediacji na 18 lipca. Zarząd Województwa oraz dyrektor szpitala w ostatnich dniach pracowali nad wypracowaniem propozycji, które zostaną przedłożone stronie związkowej w drugiej turze mediacji.

Reklama

Propozycje, które udało się opracować kształtują się następująco.

  •  1200 zł. brutto do wynagrodzenia zasadniczego.

Podwyżka w związku z porozumieniem zawartym pomiędzy Ministrem Zdrowia, a Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych z dnia 09.07.2018 r. Kwota 1100 zł. zostanie włączona do wynagrodzenia od 1.09.2018 r. , a kwota 100 zł. od lipca 2019 roku.

  •  Gotowość na zwiększenie kwoty zaproponowanej podczas pierwszej tury mediacji.

Ponadto Zarząd Województwa oraz dyrektor szpitala zaproponują, aby w celu przejrzystości prowadzonej polityki finansowej placówki, możliwości wpływania na nią przez załogę szpitala oraz monitorowania jego działalności ekonomicznej, utworzenie Zespołu Monitorowania Szpitala, w skład którego wejdą: po trzech przedstawicieli Województwa Podkarpackiego, dyrektora szpitala, strony związkowej oraz przedstawiciele lekarzy i Banku Gospodarstwa Krajowego.

Propozycje

Do kompetencji zespołu będzie należeć śledzenie sytuacji finansowej szpitala. Jego spotkania odbywać się będą co najmniej raz na kwartał. Członkowie będą mogli otrzymywać informacje ws. księgowych i kadrowych placówki z zachowaniem w tajemnicy uzyskanych informacji, a szpital zapewni podczas posiedzeń zespołu uczestniczenie pracownika księgowości i kadr. Przewodniczącym zespołu będzie członek Zarządu Województwa. Zespół raz na kwartał sporządzał będzie raport ze swojej działalności oraz będzie mógł formułować wnioski i rekomendacje. Każda propozycja musi być uwarunkowana sytuacją finansową szpitala.
Odnośnie postulatu dodatkowego zatrudnienia personelu pielęgniarskiego, zapewne zostanie on spełniony w wyniku zawarcia porozumienia z Ministerstwem Zdrowia, w związku z którym zostanie wydane rozporządzenie resortowe wskazujące nowe normy zatrudnienia pielęgniarek. W realizacji postanowień rozporządzenia i w celu właściwego wypełnienia tych norm w zależności od potrzeb danych oddziałów – zostanie zaplanowane kompletne zatrudnianie. Zespół Monitorowania Szpitala również może być miejscem dyskusji o kwestiach związanych z zatrudnieniem.
W zakresie żądania zatrudnienia pielęgniarek w określonym oddziale, to postulat ten znajduje uzasadnienie w przypadku wyspecjalizowanych pielęgniarek. Szpital nie przewiduje jednak zmian istniejących umów. Ponadto zamierza zaproponować na zasadzie dobrowolności i za dodatkowym wynagrodzeniem zmiany umów dla pielęgniarek, które wyrażą gotowość świadczenia pracy w zależności od potrzeb Szpitala, w różnych komórkach organizacyjnych.
W zakresie pozostałych postulatów Związków Zawodowych pozostających w sporze zbiorowym z Dyrektorem Szpitala, również zostały wypracowane propozycje, jednak wymagają one jeszcze głębszej analizy oraz przeprowadzenia konsultacji w czasie spotkania mediacyjnego. Część z tych postulatów zostanie również zrealizowana lub ukształtowana przez rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia w zakresie zwiększenia nakładów na służbę zdrowia na najbliższe lata.
Apelujemy o zaprzestanie wszelkich form protestów oraz o prowadzenie dalszych mediacji w pozytywnej i konstruktywnej atmosferze. Uważamy, iż nasze propozycje wyczerpią żądania finansowe strony związkowej.

Reklama
Poprzedni artykułKoniec z darmowym porno? Rząd chce ocenzurować internet
Następny artykułMielec: Stal wzmacnia się przed startem ligi. W piątek pierwszy mecz