Strona główna RZESZÓW Rzeszów: Kolejne rozmowy ws. powiększenia miasta

Rzeszów: Kolejne rozmowy ws. powiększenia miasta

0
Reklama

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart wydała opinie do dwóch wniosków Rady Miasta Rzeszowa dotyczących zmiany granic miasta. O szczegółach poinformowała 27 kwietnia br. podczas konferencji prasowej.


27 kwietnia br. wojewoda wydała opinie do dwóch wniosków Rady Miasta Rzeszowa dotyczących:
1)    przyłączenia do obszaru miasta dziewięciu sołectw lub ich części z czterech gmin powiatu rzeszowskiego:
–    z gminy Tyczyn – obszaru sołectwa Matysówka,
–    z gminy Boguchwała – części obszaru sołectwa Racławówka,
–    z gminy Głogów Małopolski – obszaru sołectw: Miłocin i Pogwizdów Nowy,
–    z gminy Trzebownisko – obszaru sołectw: Zaczernie, Nowa Wieś, Jasionka, Tajęcina oraz części obszaru sołectwa Trzebownisko;
2)    połączenia gminy miasto Rzeszów z gminą Krasne.
Sformułowanie ww. opinii poprzedzone zostało wnikliwą analizą wszystkich aspektów spraw będących przedmiotem wniosków, przy uwzględnieniu argumentów przedstawionych przez zainteresowane strony, z poszanowaniem zasad obiektywnej prawdy i równości podmiotów.

Nowe granice Rzeszowa?

Proponowana zmiana granic Rzeszowa, dotycząca przyłączenia do obszaru miasta dziewięciu sołectw lub ich części z czterech ww. gmin powiatu rzeszowskiego (pierwszy wniosek) została zaopiniowana pozytywnie w stosunku do obszaru sołectwa Matysówka (z gminy Tyczyn) oraz obszaru sołectwa Miłocin (z gminy Głogów Małopolski), a w pozostałym zakresie negatywnie.
Pozytywna opinia odnośnie przyłączenia do miasta Rzeszowa obszaru sołectwa Matysówka (z gminy Tyczyn) związana jest m.in. z: wynikami konsultacji w sołectwie z 2016 r., które wykazały, że 63% mieszkańców Matysówki opowiedziało się za włączeniem do Rzeszowa,  jego położeniem (otoczone jest z trzech stron granicą miasta), powiązaniami infrastrukturą techniczną z Rzeszowem, niewysokim i niezagrażającym całej gminie pogorszeniem sytuacji finansowej. Ponadto Wojewoda Podkarpacki w latach 2010-2011 wydawał już pozytywne opinie w przedmiotowym zakresie.
Natomiast pozytywna opinia odnośnie przyłączenia do miasta Rzeszów obszaru sołectwa Miłocin (z gminy Głogów Małopolski) wynika m.in. z: rysu historycznego – włączenie już  w 2010 r. części sołectwa Miłocin, położenia geograficznego i względów komunikacyjnych (w stosunku do siedziby gminy Głogów Małopolski), a także woli mieszkańców sołectwa Miłocin wyrażonej podczas głosowania na zebraniu wiejskim (za opowiedziały się 62 osoby na 80 biorących udział w głosowaniu).

Reklama

Wojewoda przeciw kilku gminom

Na negatywne opinie Wojewody Podkarpackiego co do pozostałych sołectw lub ich części wpłynęły m.in. wyniki konsultacji społecznych z mieszkańcami zainteresowanych gmin (w których najczęściej zdecydowanie opowiedzieli się przeciwko przyłączaniu ich terenów do miasta Rzeszowa), negatywne opinie zainteresowanych rad gmin oraz Rady Powiatu Rzeszowskiego, skutki finansowe ewentualnego dokonania wnioskowanych zmian (związane z możliwością osłabienia zdolności samorządów lokalnych do realizacji zadań publicznych oraz inwestycyjnych, w szczególności w przypadku przyłączenia do Rzeszowa drugiego z wnioskowanych sołectw z gminy Głogów Małopolski – Pogwizdowa Nowego), a także istniejące uwarunkowania przestrzenne, społeczne, kulturowe i oświatowe.
Proponowane połączenie gmin (drugi wniosek) zostało negatywnie zaopiniowane m.in. ze względu na brak zgody mieszkańców gminy Krasne (wyrażony podczas konsultacji społecznych) oraz negatywne opinie, jakie w tym zakresie wyraziły: Rada Gminy Krasne oraz Rada Powiatu Rzeszowskiego.

Opinie trafiły do Warszawy

Opinie wraz z wnioskami Rady Miasta Rzeszowa zostały przekazane do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Rada Ministrów w terminie do końca lipca br. podejmie decyzje w przedmiotowym zakresie.

Wojewoda Ewa Leniart zapowiedziała w czasie konferencji prasowej, że planuje powołanie rady naukowej, która dokona przygotowania planu rozwoju miasta Rzeszowa w zakresie ewentualnych zmian granic. – Ufam, że wsparcie zespołu naukowców, a także włączenie do tego zespołu przedstawicieli urzędów i gmin ościennych pozwoli na konstruktywny dialog w sprawie zmiany granic miasta w przyszłości – podkreśliła wojewoda.
źr. PUW

Reklama