Wielomilionowa pomoc trafi do poszkodowanych podczas czerwcowej powodzi gmin i powiatów. Wsparcie w postaci zasiłków otrzymają także mieszkańcy zmagający się ze skutkami powodzi. Pierwsze decyzje podjęli w tej sprawie radni na nadzwyczajnej sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego, która w całości poświęcona była sprawom pomocy powodzianom.

Zmiany w budżecie, na które zgodzili się radni, pozwolą przeznaczyć 5 mln złotych na pomoc gminom, powiatom i bezpośrednio mieszkańcom Podkarpacia. Wsparcie otrzyma siedem powiatów na łączną kwotę 3 mln złotych. Są to powiaty: jasielski (230 tys.), krośnieński (480 tys.), łańcucki (423 tys.), przemyski (420 tys.), przeworski (403 tys.), rzeszowski 820 tys.) i brzozowski (224 tys.).Radni podjęli także uchwałę o zwiększeniu środków dla gmin na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, które wyniosą łącznie ponad 1,5 mln złotych. Pieniądze te – pochodzące z opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej – mogą być wykorzystane na interwencje powodziowe na drogach gminnych.

450 tys. złotych trafi do gmin z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych lub specjalnych dla poszkodowanych mieszkańców. Pomoc otrzymają: Gmina Markowa – 35 tys. zł, Gmina Wojaszówka – 35 tys. zł, Gmina Chmielnik – 35 tys. zł, Gmina Dubiecko – 35 tys. zł, Gmina Bircza – 35 tys. zł, Gmina Jawornik Polski – 35 tys. zł, Miasto Jasło – 35 tys. zł, Gmina Łańcut – 35 tys. zł, Gmina Kołaczyce – 35 tys. zł, Gmina Jasienica Rosielna – 35 tys. zł, Miasto i Gmina Kańczuga – 45 tys. zł oraz Gmina Jasło – 55 tys. zł.

W nadzwyczajnej sesji – która odbyła się zdalnie – uczestniczyli także przedstawiciele rządu oraz instytucji państwowych, którzy mówili o jaką pomoc i gdzie mogą się ubiegać podkarpackie samorządy dotknięte powodzią. Jako pierwsza głos zabrała Małgorzata Jarosińska – Jedynak, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, która mówiła o możliwych formach wsparcia dla Podkarpacia. Dla samorządów tym wsparciem mogą być programy unijne Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

źr. podkarpackie.pl