Oferta Konsorcjum firm: PBI Infrastruktura S.A., PBI WMB Sp. z o.o. i Inżynieria Rzeszów S.A. została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na rozbudowę drogi krajowej nr 28 na odcinku Przemyśl-Medyka (dł. ok. 7 km).

Konsorcjum zadeklarowało zrealizowanie prac o wartości 93 650 418,20 zł, w terminie 19 miesięcy od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie).

Jeśli do 31 stycznia od dokonanego wyboru oferty nie wpłynie odwołanie, możliwe będzie podpisanie umowy z wykonawcą.

Zakres prac

 Realizacja robót objętych rozbudową DK28 obejmuje:

– rozbudowę drogi do przekroju 4 x 3,5 m (z pasem dzielącym o szer. 3,5 m) z rozszerzeniem jezdni prawej do 4 pasów dla pojazdów oczekujących na odprawę graniczną od km 357+794 do około 358+375, a od km 358+446 do końca opracowania 5 pasów ruchu w kierunku Ukrainy,

– korektę trasy i niwelety drogi z wprowadzenie normatywnych łuków,

– wzmocnienie nawierzchni do nośności 115 kN/oś,

– rozbudowę skrzyżowań z zastosowaniem dodatkowych pasów dla relacji skrętnych,

– dostosowanie do wymogów w zakresie widoczności na zatrzymanie i wyprzedzanie,

– renowację systemu odwodnieniowego (przebudowa i budowa rowów, przebudowa budowa i likwidacja istniejących przepustów),

– budowę zatok autobusowych, budowę dodatkowych jezdni i zjazdów umożliwiających dostęp do terenów zlokalizowanych przy drodze,


– budowę miejsca do ważenia pojazdów i kontroli pojazdów,

– budowę i przebudowę oświetlenia drogi,

– budowę kanału technologicznego,

– budowę urządzeń ochrony środowiska,

– budowę lub przebudowę chodników, budowę ciągów pieszo – rowerowych,

– wykonanie oznakowania drogi oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,

– budowę, przebudowę lub zabezpieczenie kolidujących urządzeń infrastruktury zewnętrznej wszystkich branż występujących w obszarze inwestycji,

– inne prace o charakterze przygotowawczym, pomocniczym i porządkującym, takich jak wycinka i nasadzenia zieleni, rozbiórki elementów dróg istniejących, rozbiórki wiat przystankowych itp.

Odcinek drogi objęty rozbudową położony jest w granicach administracyjnych miasta Przemyśl, gminy Przemyśl, gminy Medyka, powiat Przemyśl, województwo podkarpackie. Trasa odcinka rozbudowy została wyznaczona w nawiązaniu do przebiegu drogi krajowej nr 28. Początek projektowanego odcinka przyjęto w granicach administracyjnych miasta Przemyśla przed skrzyżowaniem drogi krajowej nr 28 z drogą gminną nr 116305 do m. Hureczko w km 351+793,00. Koniec opracowania przyjęto w km 358+844,26 przy zamykanej rogatce wjazdu na platformę odpraw granicznych Polsko – Ukraińskiego przejścia drogowego Medyka – Šehyni.