W związku z epidemią koronawirusa od środy obowiązuje rozporządzenie Ministra Zdrowia wprowadzające na terenie całego kraju ograniczenia w poruszaniu się w przestrzeni publicznej. Ma ono na celu ograniczanie rozprzestrzeniania się epidemii. W działania na tym polu od kilku tygodni zaangażowane są wszystkie służby, w tym również Policja. 

Do zadań policji należy kontrolowanie przestrzegania obowiązku poddania się kwarantannie, nadzorowanie przestrzegania zakazów wynikających z zapisów rozporządzenia, ale również informowanie społeczeństwa o zagrożeniu, jakie niesie ze sobą grupowanie się ludzi.

W związku z pandemią koronawirusa do 11 kwietnia br. włącznie, w naszym kraju nie będzie można się swobodnie przemieszczać poza celami bytowymi, zdrowotnymi, zawodowymi. Najważniejsze ograniczenia dotyczą:    • komunikacji publicznej, w autobusie może jechać tyle osób, ile wynosi połowa miejsc siedzących
    • nowe przepisy zakazują także wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez, czy zebrań oprócz spotykań z najbliższymi
    • uczestnictwa w uroczystościach religijnych – w obrzędach religijnych nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę
    • ograniczenia co do liczby osób nie dotyczą zakładów pracy. Należy jednak stosować w nich szczególnie ostre zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie zachowania odległości pracowników oraz środków dezynfekcji.

W mocy pozostają wszystkie dotychczasowe zakazy, czyli ograniczenie w działalności galerii handlowych, działalności gastronomicznej i rozrywkowej.

Obowiązek pozostania w domu nie będzie dotyczył jednak dojazdu do pracy, czy załatwiania niezbędnych codziennych potrzeb – takich jak zakupy spożywcze, zakup lekarstw czy opieki nad bliskimi.

Od początku obowiązywania rozporządzenia policjanci zaangażowani są w działania mające egzekwować wprowadzone ograniczenia. Policjanci kontrolują miejsca zwyczajowego wypoczynku mieszkańców Rzeszowa m.in. bulwary. Będą zawracać szczególną uwagę na osoby nieprzestrzegające zakazu grupowania się w liczbie powyżej 2 osób. Funkcjonariusze drogówki kontrolują środki komunikacji publicznej, sprawdzając czy liczba przewożonych pasażerów nie przekracza połowy ilości miejsc siedzących. Tylko w czwartek skontrolowali kilkanaście autobusów – nie ujawnili naruszeń obowiązujących nakazów.

Należy jednak pamiętać, że wprowadzone ograniczenia mają poprawić bezpieczeństwo ludzi, a nie są skierowane przeciwko nim. Dlatego policjanci prowadzą działania informujące. Wykorzystywane są do tego urządzenia nagłaśniające. Z jeżdżących po rzeszowskich ulicach radiowozów podawane są komunikaty informujące o wprowadzonych ograniczeniach i zachęcające do pozostawania w domach i mieszkaniach – nie opuszczania ich bez uzasadnionej potrzeby. W komunikatach apelujemy o niegromadzenia się oraz ograniczanie kontaktu z innymi osobami, co minimalizuje ryzyko zakażenia.Wzmożone kontrole przestrzegania obowiązujących ograniczeń prowadzone będą przez policjantów również w najbliższy weekend.