23 sierpnia w Urzędzie Miejskim w Dębicy odbyła się uroczystość wręczenia aktu mianowania na stopień podpułkownika, majorowi Adamowi Kantorowi – organizatorowi i dowódcy Armii Kresów, skazanemu w 1949 roku przez władze komunistyczne na 20 lat więzienia.

 

Akt mianowania na stopnień podpułkownika odczytał ppłk. Mirosław Ciesielski komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Mielcu, a wręczył go Adamowi Kantorowi płk. Mariusz Stopa, szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie. Gratulacje nowo mianowanemu pułkownikowi złożył zastępca burmistrza Wojciech Iwasieczko, który podkreślił zasługi Adama Kantora i jego patriotyczną postawę po II wojnie światowej.

Wzruszony weteran podkreślił znaczenie kształcenia w duchu patriotycznym młodego pokolenia Polaków:

Budujmy Polskę na prawdzie, czyli na skale, a nie na kłamstwie, które jest piaskiem. Na spotkaniach z młodzieżą zawsze mówiłem – stańcie się żołnierzami prawdy, bo prawda jest wiecznie młoda, chociaż kłamstwo jest stare jak świat.

W uroczystości wręczenia nominacji ppł. Adamowi Kantorowi składając mu gratulacje i życzenia wszelkiej pomyślności uczestniczyli : ppł. Mirosław Ciesielski komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Mielcu, ppł. Roland Waszkowiakk, dowódca 33. Batalionu Piechoty Lekkiej 3. Podkarpackiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej, poseł Jan Warzecha, Maciej Małozięć, wiceprezes Okręgu Tarnów Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, sekretarz Środowiska 5 Pułku Strzelców Konnych AK Światowego Związku Żołnierzy AK w Dębicy, Sylwester Bieszczad, komendant Straży Miejskiej w Dębicy, Ewa Baryłecka, dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej.

Zachęcamy do zapoznania się z biogramem nowo mianowanego podpułkownika:

Adam Kantor urodził się w 1931 roku w Głowaczowej koło Dębicy w rodzinie inteligenckiej. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Głowaczowej w 1945 roku podjął naukę w Gimnazjum im. Króla Władysława Jagiełły. Po ukończeniu gimnazjum zaczął angażować się w działalność konspiracyjną. Z jego inicjatywy w lutym 1945 roku powstała działająca w Dębicy i na terenie powiatu dębickiego młodzieżowa organizacja Orlęta, która później zmieniła nazwę na Orlęta Miasta Lwowa, natomiast 1 września 1948 r. została przemianowana na Armię Kresów. Adam Kantor był głównym organizatorem i dowódcą Armii Kresów, która swoim zasięgiem działania obejmowała powiat dębicki i ropczycki w województwie rzeszowskim, powiat krakowski w województwie krakowskim i powiat bytomski w województwie katowickim.
Głównym celem Armii Kresów była walka o suwerenność Polski, przyłączenie jej do zachodniego bloku państw oraz odzyskanie Ziem Wschodnich znajdujących się w granicach Polski przed 1 września 1939 r. utraconych na rzecz Związku Radzieckiego. Do zadań organizacji należało m.in. werbowanie nowych członków, zdobywanie broni, prowadzenie akcji propagandowych oraz przygotowanie pod względem wojskowym do podjęcia walki ze Związkiem Radzieckim na wypadek wybuchu III wojny światowej. Do działań podejmowanych przez członków Armii Kresów należało także dekonspirowanie pracowników Służby Bezpieczeństwa, Milicji Obywatelskiej i oficerów wojska polskiego, zrywanie plakatów dotyczących zarządzeń, ogłoszeń wydawanych przez władze komunistyczne oraz nieudana próba przeszkodzenia w wykonywaniu egzekucji na Rynku w Dębicy.
Adam Kantor po zakończeniu II wojny światowej, w latach 1947-1949 pracował jako robotnik na odcinku drogowym PKP w Dębicy, a później jako kancelista. W lipcu 1949 r. do Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Dębicy zostało złożone doniesienie o istnieniu nielegalnej organizacji Armii Kresów, a 20 lipca Adam Kantor i pozostali członkowie Armii Kresów zostali aresztowani przez Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa w Dębicy. Podczas prowadzonego śledztwa byli bici, kopani i poddawani wielogodzinnym przesłuchaniom. 14 grudnia 1949 roku wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Rzeszowie został skazany na 20 lat więzienia, pozbawienie praw publicznych i honorowych na 2 lata oraz przepadek mienia. Zgodnie z wyrokiem z 20 lat więzienia 7 lat miał odbyć w więzieniu o zaostrzonym rygorze. Karę pozbawienia wolności odbywał w Zakładzie Karnym w Rawiczu, Jaworznie i Koronowie.
Adam Kantor z więzienia został wypuszczony po 5 latach, 9 kwietnia 1954 r. i zgodnie z nakazem Wojskowego Sądu Rejonowego w Rzeszowie od 1 kwietnia 1955 r. podjął pracę w Państwowych Gospodarstwach Rolnych w województwie koszalińskim, gdzie pracował 31 marca 1959 r. Następnie przeniósł się do PGR w województwie rzeszowskim i przemyskiego do momentu przejęcia ich przez „Igloopol”. W przedsiębiorstwie był zastępcą głównego księgowego w Zakładzie Rolnym w Horyńcu i przepracował na tym stanowisku 40 lat. We wrześniu 1980 roku Adam Kantor był przewodniczącym strajku w Zakładzie Rolnym Horyniec. Był kontrolowany operacyjnie z powodu “działalności antysocjalistycznej w ugrupowaniach chłopskich” na terenie gminy Horyniec. 13 grudnia 1981 roku z dniem wprowadzenia stanu wojennego został internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Uhercach, gdzie przebywał do 30 kwietnia 1982 roku. Po wyjściu na wolność został kolporterem prasy i wydawnictw podziemnych, m.in. pism „Odnowa” i „Serwis Informacyjny”. Był także działaczem niepodległościowo-opozycyjnym. Należał do PPSZ, WiN w Dębicy oraz „Solidarności” regionu przemyskiego.
Twórca Armii Kresów pełnił szereg funkcji m.in. był przewodniczącym KZ NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Rolnym w Horyńcu, przewodniczący Oddziału Rolnego Ziemi Przemyskiej, przewodniczącym MKP NSZZ „Solidarność”, przewodniczącym Biura Regionalnego Związku Solidarności Polskich Kombatantów w Przemyślu, członkiem KIK w Lubaczowie, ZWPOS oraz NSZZ ”Solidarność”, a od 1991 roku przewodniczącym Zarządu Związku Solidarności Polskich Kombatantów.
Adam Kantor w 1955 roku ożenił się z lwowianką Wandą Woźniczką, z którą ma czwórkę dzieci: trzech synów i córkę. Żona Pana Adama zmarła w 1986 r.

Odznaczenia:

Złoty Krzyż Zasługi, Patent Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny , odznaka honorowa Zasłużony Działacz Kultury , Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, odznaka i tytuł Zasłużony dla NSZZ „Solidarność”.
25 listopada 2016 r. Instytut Pamięci Narodowej przyznał Adamowi Kantorowi Nagrodę Honorową „Świadek Historii”.

Za: UM Dębica