Strona główna ŁAŃCUT Łańcut: Obwodnica miasta z nową decyzją ZRID

Łańcut: Obwodnica miasta z nową decyzją ZRID

0
Reklama
Wojewoda Podkarpacki zakończył procedurę zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) wydanej w 2010 r. dla rozbudowy DK4 na odc. Łańcut – Głuchów (tzw. obwodnica Łańcuta). Zmiany w decyzji ZRID obejmują rozwiązania techniczne bez ingerencji w przebieg drogi. Nowy ZRID posiada rygor natychmiastowej wykonalności co pozwala Wykonawcy niezwłocznie przystąpić do robót zasadniczych.
  • Zmiany w decyzji ZRID
  • Wczoraj decyzja – dzisiaj przekazanie placu budowy i początek robót zasadniczych

Konieczność zmiany decyzji ZRID z 2010 r.
Zakres decyzji ZRID Wojewody Podkarpackiego z dnia 27 września 2010 r., obejmował rozbudowę odcinka DK4 Łańcut-Głuchów (dł. 5,8 km) śladem istniejącej drogi do przekroju dwujezdniowego o czterech pasach ruchu, m.in. z budową skrzyżowań dwupoziomowych, dwupoziomowych przejazdów gospodarczych.
W trakcie realizacji inwestycji niezbędne okazało się wprowadzenie zmian w decyzji ZRID z 2010 r., co  wynikało z konieczności:

  1. optymalizacji rozwiązań projektowych,
  2. dostosowania rozwiązań projektowych do aktualnego zagospodarowania terenu i obowiązujących przepisów,
  3. uwzględnienia powstania alternatywnego ciągu komunikacyjnego — autostrady A4,
  4. wykorzystania zmian powstałych w międzyczasie w lokalizacji infrastruktury uzbrojenia terenu,
  5. aktualizacji wymogów gestorów sieci uzbrojenia terenu,
  6. uwzględnienia powstałych rozwiązań w zakresie połączeń komunikacyjnych terenu objętego zmianą, w zakresie rozwiązań projektowych.

 
W związku z zaistniałym faktem, 18 marca 2019 r., złożony został wniosek o zmianę wydanej w 2010 r. decyzji ZRID. Nową, zmienioną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Podkarpacki wydał z datą 19 grudnia br.
Zmiany dotyczą m.in.: rezygnacji: z ilości pasów ruchu z 2/4 (2×2) do 1/2 (1 x2) (ilość jezdni/ilości pasów ruchu); z węzłów drogowych na rzecz projektowanych skrzyżowań umożliwiających zapewnienie bezpiecznych relacji z drogami krzyżującymi; z budowy dróg serwisowych na rzecz jezdni dodatkowych oraz z budowy wiaduktów drogowych. Ponadto obejmują budowę i przebudowę infrastruktury technicznej z uwzględnieniem istniejących uwarunkowań i aktualnego zagospodarowania terenu wraz z rozbiórką kolidujących obiektów.
Zakres robót
W ramach zadania przewiduje się pozostawienie przekroju drogi krajowej jako jednojezdniowej, dwupasowej (po jednym pasie w każdym kierunku), z pasem jezdni wyłączonej z ruchu z barierą ochronną, na długości 5,82 km. Roboty będą polegały na wymianie konstrukcji drogowej, a tam gdzie będzie to konieczne, na poszerzeniu korpusu drogowego. Prace będą prowadzone przy utrzymaniu ciągłości ruchu dwukierunkowego na DK94.
Zakres prac obejmuje także przebudowę skrzyżowań jednopoziomowych – pięciu rond na przecięciu DK94 z: DW877, DW881, ul. Graniczną (łącznik do autostrady A4), ul. Kościuszki i DP1520R oraz  skrzyżowanie zwykłe z ul. Piłsudskiego. Wykonawca wybuduje także most drogowy na rzece Sawa o długości 33 m, drogi dojazdowe oraz przebuduje i wybuduje urządzenia infrastruktury technicznej:
– sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, w tym przebudowę sieci gazu wysokiego ciśnienia DN400 na długości 6 km,
– sieci energetyczne, teletechniczne, kanał technologiczny, oświetlenie,
– urządzenia bezpieczeństwa ruchu, ekrany akustyczne, oznakowanie pionowe i poziome.
Mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników ruchu, zwłaszcza tych najmniej chronionych, czyli pieszych i rowerzystów, zakłada się budowę obustronnych chodników i ciągów pieszo-rowerowych oraz zatok autobusowych.
Wykonawca na placu budowy
Do tej pory Wykonawca prowadził roboty przygotowawcze w oparciu o obowiązującą decyzję ZRID w możliwym do wykonania zakresie:
– usunięcia drzew i krzewów  wraz z porządkowaniem terenu,
– zdjęcia warstwy humusu,
– rozbiórki nawierzchni,
– roboty związane z  przełożeniem ruchu –  przygotowanie terenu pod objazdy,
– przygotowanie platform roboczych pod wzmocnienie podłoża gruntowego,
– przygotowanie terenów pod skład materiałów,
– inwentaryzacje budynków i dróg,
– inwentaryzacje terenów pod planowany gazociąg,
– prace przygotowawcze pod przebudowę infrastruktury – spisywanie protokołów z właścicielami nieruchomości, związanych z czasowym ich zajęciem,
– przygotowanie dojazdów do planowanego do realizacji  obiektu mostowego,
– prowadzenie nadzoru środowiskowego,
-prowadzenie nadzoru archeologicznego.
Zakończono także rozpoznanie saperskie i archeologiczne.
Mimo, że na budowie 15 grudnia rozpoczęła się kontraktowa przerwa zimowa, Wykonawca planuje wykorzystać sprzyjające warunki pogodowe i prowadzić roboty zasadnicze jak m.in. wykonywanie nasypów, wykopów, wykonanie warstwy mrozoochronnej oraz warstwy podbudowy pomocniczej.
Prace prowadzone są przy utrzymaniu ciągłości ruchu dwukierunkowego na DK94. Zakończenie inwestycji zaplanowano na wrzesień 2021 r.
źr. GDDKiA

Reklama
Reklama