Strona główna ŁAŃCUT Głuchów: Symboliczne wbicie łopat pod obwodnicę Łańcuta

Głuchów: Symboliczne wbicie łopat pod obwodnicę Łańcuta

0
Reklama

Na budowie tzw. obwodnicy Łańcuta w ramach rozbudowy drogi krajowej nr 94 Łańcut-Głuchów wbito dzisiaj symboliczną pierwszą łopatę. Wykonawca skupia się teraz głównie na odcinku drogi w miejscowości Głuchów, gdzie trwają prace przygotowawcze.

Optymalizuj-projektuj-buduj
Rozbudowa drogi krajowej nr 94 realizowana jest w systemie „optymalizuj-projektuj-buduj”. Wykonawca zaprojektował i uzyskał wymagane prawem decyzje. Aktualnie Wojewoda Podkarpacki prowadzi procedurę zmiany wydanej w 2010 r. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), której uzyskanie planowane jest na koniec października br. Po uzyskaniu decyzji Wykonawca przystąpi do robót drogowych w pełnym zakresie. Obecnie prowadzi roboty przygotowawcze w oparciu o obowiązującą decyzję w możliwym do wykonania zakresie tak, aby po otrzymaniu zmiany decyzji ZRID, mógł przed okresem zimowym wykonać jak najwięcej prac.
 
Początek prac
Wykonawca wykonuje obecnie prace głównie na odcinku DK94 w miejscowości Głuchów, gdzie trwa:
– usuwanie drzew i krzewów z porządkowaniem terenu,
– zdejmowanie warstwy humusu,
– rozbiórka nawierzchni,
– przygotowanie  terenu do realizacji objazdów,
– rozpoznanie saperskie, środowiskowe i archeologiczne,
– przygotowanie dojazdów do planowanego do realizacji  obiektu mostowego,
– inwentaryzacje budynków, dróg i terenów pod planowany gazociąg,
– przygotowanie terenów pod skład materiałów.
 
Zakres robót
W ramach zadania przewiduje się pozostawienie przekroju drogi krajowej jako jednojezdniowej, dwupasowej (po jednym pasie w każdym kierunku), z pasem jezdni wyłączonej z ruchu z barierą ochronną, na długości 5,82 km. Roboty będą polegały na wymianie konstrukcji drogowej, a tam gdzie będzie to konieczne, na poszerzeniu korpusu drogowego. Prace będą prowadzone przy utrzymaniu ciągłości ruchu dwukierunkowego na DK94.
 
Zakres prac obejmuje także przebudowę skrzyżowań jednopoziomowych – pięciu rond na przecięciu DK94 z: DW877, DW881, ul. Graniczną (łącznik do autostrady A4), ul. Kościuszki i DP1520R oraz  skrzyżowanie zwykłe z ul. Piłsudskiego. Wykonawca wybuduje także most drogowy na rzece Sawa o długości 33 m, drogi dojazdowe oraz przebuduje i wybuduje urządzenia infrastruktury technicznej:
– sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, w tym przebudowę sieci gazu wysokiego ciśnienia DN400 na długości 6 km,
– sieci energetyczne, teletechniczne, kanał technologiczny, oświetlenie,
– urządzenia bezpieczeństwa ruchu, ekrany akustyczne, oznakowanie pionowe i poziome.
 
Bezpieczeństwo
Mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników ruchu, zwłaszcza tych najmniej chronionych, czyli pieszych i rowerzystów, zakłada się budowę obustronnych chodników i ciągów pieszo-rowerowych oraz zatok autobusowych.
 
Współpraca z samorządami
W ramach prac projektowych Wykonawca zaproponował nowe rozwiązania, do których zgłoszone zostały wnioski władz samorządowych. GDDKiA wychodząc naprzeciw zgłoszonym postulatom, w znaczącej części uwzględniła je w zamiennym projekcie budowlanym.
Przykłady wprowadzonych zmian na podstawie postulatów samorządów:

  1. Zaprojektowano wjazd i wyjazd z terenów: MOSiR, Szpitala Powiatowego, Centrum Kształcenia
    i Zespołu Szkół Technicznych do DK94 na prawoskręty z możliwością wykonania manewru lewoskrętu,
  2. Zaprojektowano nowe zatoki autobusowe lub zmieniono lokalizację istniejących,
  3. Zaprojektowano nowe przejścia dla pieszych lub zmieniono ich lokalizację,
  4. Zaprojektowano bezpośredni włączenie do DK94 m.in. ul. Bema i ul. Orzeszkowej,
  5. Zaprojektowano bezpośrednie włączenie jezdni dodatkowej do ronda w Głuchowie ze względu na lokalizację Ośrodka Kultury i OSP.

 
Podstawowe parametry techniczne inwestycji:
Klasa drogi                                                         GP
Długość drogi                                                     5,82 km
Obciążenie nawierzchni                                   115 kN/oś
Obciążenie obiektów                                        Nośność kl. „A” wg. PN 85/S – 10030 oraz „Stanag C 150”
Przekrój poprzeczny                                         1×2
Szerokość pasów ruchu                                    3,5 m
Kategoria obciążenia ruchem                          KR5
Chodniki                                                              szer. 2 m
Ciągi pieszo – rowerowe                                  szer. 3,5 – 4 m
Szerokość jezdni dróg dojazdowych              3,5 – 6 m
Środkowa część jezdni wyłączona z ruchu o nawierzchni bitumicznej i kostki brukowej szer. 3,5 m
 
Wykonawcą prac jest Budimex S.A. Umowę na kwotę 115 847 768,51 zł brutto podpisano 18 maja 2018 r. Zakończenie inwestycji zaplanowano na wrzesień 2021 r.
źr. GDDKiA

Reklama
Reklama