Strona główna BIESZCZADY Bieszczady: Na majówkę uruchomią dodatkową odprawę graniczną

Bieszczady: Na majówkę uruchomią dodatkową odprawę graniczną

0
Reklama

Od 1 do 5 maja w okolicach Wołosatego w Bieszczadach zostanie uruchomiona odprawa graniczna poza czynnymi przejściami granicznymi. Turyści zainteresowani przekroczeniem polsko-ukraińskiej granicy w tym miejscu, muszą spełnić takie same warunki jak podczas kontroli w przejściu granicznym.

Odprawa graniczna poza czynnymi przejściami granicznymi będzie prowadzona w obrębie Przełęczy Beskid pod Menczyłem, na drodze pomiędzy miejscowościami Wołosate po polskiej stronie i Łubnia na Ukrainie.
Punkt odpraw granicznych będzie funkcjonował od 1 do 5 maja br. w godzinach 9-18 (czasu warszawskiego).
Przekraczać granicę będą mogły wszystkie osoby niezależnie od posiadanego obywatelstwa na podstawie dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy.
Turyści będą mogli przekroczyć granicę pieszo oraz na rowerze.
Każdy podróżny będzie musiał przejść kontrolę polskich i ukraińskich służb  –  granicznych oraz celnych.
Obywatele państw Unii Europejskiej muszą posiadać ważny paszport, a obywatele Ukrainy ważny paszport oraz wizę lub dokument pobytowy jeśli jest wymagany, bądź zezwolenie MRG.
Na drodze prowadzącej do miejsca przekroczenia granicy zostaną wprowadzone tymczasowe ograniczenia w ruchu. Należy stosować się do poleceń i komunikatów służb czuwających nad bezpieczeństwem.
Podstawą do przeprowadzenia odprawy granicznej poza czynnymi przejściami granicznymi jest zgoda Głównych Pełnomocników Granicznych Polski i Ukrainy udzielona w oparciu  art. 9 Umowy z dnia 18 maja 1992 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy w sprawie przejść granicznych.
 
Szczegółowe informacje dotyczące warunków przekraczania granicy:
Przekraczanie polsko-ukraińskiej granicy państwowej możliwe jest  na podstawie dokumentów uprawniających do przekraczania granicy  – obywatele Unii Europejskiej paszporty, obywatele państw trzecich – paszporty oraz wiza, jeśli jest wymagana oraz dodatkowo – zgodnie z postanowieniami polsko-ukraińskiej Umowy o Małym Ruchu Granicznym – mieszkańcy strefy przygranicznej mogą przekraczać granicę na podstawie zezwoleń MRG bez konieczności posiadania paszportów i wiz.
Ponadto  obywatele państw trzecich, mogą wjechać na terytorium RP po spełnieniu warunków określonych Kodeksie Granicznym Schengen tj.:
a) uzasadnią cel i warunki planowanego pobytu oraz posiadają wystarczające środki utrzymania, zarówno na czas trwania planowanego pobytu, jak i na powrót do ich państwa pochodzenia lub na tranzyt do państwa trzeciego, co do którego istnieje pewność, że uzyskają zezwolenie na wjazd na jego terytorium,
b) nie są osobami, wobec których dokonano wpisu do celów odmowy wjazdu w SIS;
c) nie są uważani za stanowiących zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego, zdrowia publicznego lub stosunków międzynarodowych żadnego z państw członkowskich, a w szczególności nie dokonano wobec nich, na tej samej podstawie, wpisu do celów odmowy wjazdu w krajowych bazach danych państw członkowskich.

Reklama