Perełki Podkarpacia – Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

Z powstaniem Muzeum Regionalnego w Kolbuszowej wiąże się prężna trzyletnia działalność (lata 1956-1959) Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przyrody i Kultury im. J.M. Goslara, którego jednym z najważniejszych zadań była organizacja placówki muzealnej. Na szczególną uwagę zasługuje praca zwłaszcza trzech jego członków: dr. Kazimierza Skowrońskiego, pierwszego prezesa Towarzystwa, Macieja Skowrońskiego i Józefa Niezgody, która zaowocowała otwarciem naszej placówki w dniu 26 kwietnia 1959 r. Zalążkiem zbiorów etnograficznych stały się eksponaty, które były przedmiotem wystawy „Sztuka ludowa Lasowiaków” pokazanej w grudniu 1957 r. w Powiatowym Domu Kultury w Kolbuszowej, a potem także w Sokołowie. Siedzibą Muzeum, a także Towarzystwa był budynek dawnej synagogi.

W początkowym okresie funkcjonowania Muzeum prowadziło bardzo ożywioną działalność wystawienniczą. Obok głównej, stałej ekspozycji złożonej z wytworów kultury materialnej Lasowiaków oraz zabytków archeologicznych zorganizowano na przełomie 1961 i 1962 r. aż pięć wystaw czasowych: „Reprodukcje arcydzieł malarstwa światowego”, „Zabytki powiatu kolbuszowskiego w akwareli Józefa Augustynowicza”, „Cmentarzysko łużyckie z Trzęsówki”, oraz „Rzeszowskie w zaraniu dziejów w świetle wykopalisk” i „20 lat PPR na Rzeszowszczyźnie” ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Rzeszowie. W następnych latach Muzeum ograniczyło się do podtrzymywania i wzbogacania wystawy stałej. Był to znaczny wysiłek i niewątpliwy sukces organizacyjny Towarzystwa, które całą swoją działalność opierało na społecznej pracy swoich członków. O działalności placówki w tym czasie może świadczyć wpis, jaki zostawił zwiedzający ją wybitny aktor teatralny i filmowy Wojciech Siemion: „Serdecznie dziękuję za gościnę w Muzeum! Zbiory, układ, no i … przewodnik znakomity!”. (więcej…)